هدف ام نوت (Mnote) در دسترس قرار دادن یادداشت های مهم و کاربردی برای همه‌ی فارسی‌زبانان است.

ما اعتقاد داریم که هیچ کس نباید به خاطر هیچ چیز از لذت یاد گرفتن محروم شود. نباید سن و سال یا مکان و موقعیت و امکانات مالی, افرادی را از یاد گرفتن و موفقیت باز دارد. لذا یادداشت های مهم و کاربردی میتواند مسیر خوبی برای مخاطبان و به خصوص اول مسیری ها ارائه کند.