فهرستی از دیتاستها برای کارهای داده کاوی

در ادامه لیست دیتاست های خوب برای کارهای تحلیل داده ارائه شده است:

 
Package Item Title Rows Cols csv doc
datasets AirPassengers Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960 ۱۴۴ ۲ CSV DOC
datasets BJsales Sales Data with Leading Indicator ۱۵۰ ۲ CSV DOC
datasets BOD Biochemical Oxygen Demand ۶ ۲ CSV DOC
datasets CO2 Carbon Dioxide Uptake in Grass Plants ۲۳۷ ۲ CSV DOC
datasets Formaldehyde Determination of Formaldehyde ۶ ۲ CSV DOC
datasets HairEyeColor Hair and Eye Color of Statistics Students ۴ ۴ CSV DOC
datasets InsectSprays Effectiveness of Insect Sprays ۷۲ ۲ CSV DOC
datasets JohnsonJohnson Quarterly Earnings per Johnson & Johnson Share ۸۴ ۲ CSV DOC
datasets LakeHuron Level of Lake Huron 1875-1972 ۹۸ ۲ CSV DOC
datasets LifeCycleSavings Intercountry Life-Cycle Savings Data ۵۰ ۵ CSV DOC
datasets Nile Flow of the River Nile ۱۰۰ ۲ CSV DOC
datasets OrchardSprays Potency of Orchard Sprays ۶۴ ۴ CSV DOC
datasets PlantGrowth Results from an Experiment on Plant Growth ۳۰ ۲ CSV DOC
datasets Puromycin Reaction Velocity of an Enzymatic Reaction ۲۳ ۳ CSV DOC
datasets Titanic Survival of passengers on the Titanic ۱۳۱۳ ۶ CSV DOC
datasets ToothGrowth The Effect of Vitamin C on Tooth Growth in Guinea Pigs ۶۰ ۳ CSV DOC
datasets UCBAdmissions Student Admissions at UC Berkeley ۲ ۲ CSV DOC
datasets UKDriverDeaths Road Casualties in Great Britain 1969-84 ۱۹۲ ۲ CSV DOC
datasets UKgas UK Quarterly Gas Consumption ۱۰۸ ۲ CSV DOC
datasets USAccDeaths Accidental Deaths in the US 1973-1978 ۷۲ ۲ CSV DOC
datasets USArrests Violent Crime Rates by US State ۵۰ ۴ CSV DOC
datasets USJudgeRatings Lawyers’ Ratings of State Judges in the US Superior Court ۴۳ ۱۲ CSV DOC
datasets USPersonalExpenditure Personal Expenditure Data ۵ ۵ CSV DOC
datasets VADeaths Death Rates in Virginia (1940) ۵ ۴ CSV DOC
datasets WWWusage Internet Usage per Minute ۱۰۰ ۲ CSV DOC
datasets WorldPhones The World’s Telephones ۷ ۷ CSV DOC
datasets airmiles Passenger Miles on Commercial US Airlines, 1937-1960 ۲۴ ۲ CSV DOC
datasets airquality New York Air Quality Measurements ۱۵۳ ۶ CSV DOC
datasets anscombe Anscombe’s Quartet of ‘Identical’ Simple Linear Regressions ۱۱ ۸ CSV DOC
datasets attenu The Joyner-Boore Attenuation Data ۱۸۲ ۵ CSV DOC
datasets attitude The Chatterjee-Price Attitude Data ۳۰ ۷ CSV DOC
datasets austres Quarterly Time Series of the Number of Australian Residents ۸۹ ۲ CSV DOC
datasets cars Speed and Stopping Distances of Cars ۵۰ ۲ CSV DOC
datasets chickwts Chicken Weights by Feed Type ۷۱ ۲ CSV DOC
datasets co2 Mauna Loa Atmospheric CO2 Concentration ۴۶۸ ۲ CSV DOC
datasets crimtab Student’s 3000 Criminals Data ۴۲ ۲۲ CSV DOC
datasets discoveries Yearly Numbers of Important Discoveries ۱۰۰ ۲ CSV DOC
datasets esoph Smoking, Alcohol and (O)esophageal Cancer ۸۸ ۵ CSV DOC
datasets euro Conversion Rates of Euro Currencies ۱۱ ۱ CSV DOC
datasets faithful Old Faithful Geyser Data ۲۷۲ ۲ CSV DOC
datasets freeny Freeny’s Revenue Data ۳۹ ۵ CSV DOC
datasets infert Infertility after Spontaneous and Induced Abortion ۲۴۸ ۸ CSV DOC
datasets iris Edgar Anderson’s Iris Data ۱۵۰ ۵ CSV DOC
datasets islands Areas of the World’s Major Landmasses ۴۸ ۱ CSV DOC
datasets lh Luteinizing Hormone in Blood Samples ۴۸ ۲ CSV DOC
datasets longley Longley’s Economic Regression Data ۱۶ ۷ CSV DOC
datasets lynx Annual Canadian Lynx trappings 1821-1934 ۱۱۴ ۲ CSV DOC
datasets morley Michelson Speed of Light Data ۱۰۰ ۳ CSV DOC
datasets mtcars Motor Trend Car Road Tests ۳۲ ۱۱ CSV DOC
datasets nhtemp Average Yearly Temperatures in New Haven ۶۰ ۲ CSV DOC
datasets nottem Average Monthly Temperatures at Nottingham, 1920-1939 ۲۴۰ ۲ CSV DOC
datasets npk Classical N, P, K Factorial Experiment ۲۴ ۵ CSV DOC
datasets occupationalStatus Occupational Status of Fathers and their Sons ۸ ۸ CSV DOC
datasets precip Annual Precipitation in US Cities ۷۰ ۱ CSV DOC
datasets presidents Quarterly Approval Ratings of US Presidents ۱۲۰ ۲ CSV DOC
datasets pressure Vapor Pressure of Mercury as a Function of Temperature ۱۹ ۲ CSV DOC
datasets quakes Locations of Earthquakes off Fiji ۱۰۰۰ ۵ CSV DOC
datasets randu Random Numbers from Congruential Generator RANDU ۴۰۰ ۳ CSV DOC
datasets rivers Lengths of Major North American Rivers ۱۴۱ ۱ CSV DOC
datasets rock Measurements on Petroleum Rock Samples ۴۸ ۴ CSV DOC
datasets sleep Student’s Sleep Data ۲۰ ۳ CSV DOC
datasets stackloss Brownlee’s Stack Loss Plant Data ۲۱ ۴ CSV DOC
datasets sunspot.month Monthly Sunspot Data, from 1749 to “Present” ۳۱۷۷ ۲ CSV DOC
datasets sunspot.year Yearly Sunspot Data, 1700-1988 ۲۸۹ ۲ CSV DOC
datasets sunspots Monthly Sunspot Numbers, 1749-1983 ۲۸۲۰ ۲ CSV DOC
datasets swiss Swiss Fertility and Socioeconomic Indicators (1888) Data ۴۷ ۶ CSV DOC
datasets treering Yearly Treering Data, -6000-1979 ۷۹۸۰ ۲ CSV DOC
datasets trees Girth, Height and Volume for Black Cherry Trees ۳۱ ۳ CSV DOC
datasets uspop Populations Recorded by the US Census ۱۹ ۲ CSV DOC
datasets volcano Topographic Information on Auckland’s Maunga Whau Volcano ۸۷ ۶۱ CSV DOC
datasets warpbreaks The Number of Breaks in Yarn during Weaving ۵۴ ۳ CSV DOC
datasets women Average Heights and Weights for American Women ۱۵ ۲ CSV DOC
boot acme Monthly Excess Returns ۶۰ ۳ CSV DOC
boot aids Delay in AIDS Reporting in England and Wales ۲۹۵ ۳ CSV DOC
boot aircondit Failures of Air-conditioning Equipment ۱۲ ۱ CSV DOC
boot aircondit7 Failures of Air-conditioning Equipment ۲۴ ۱ CSV DOC
boot amis Car Speeding and Warning Signs ۸۴۳۷ ۴ CSV DOC
boot aml Remission Times for Acute Myelogenous Leukaemia ۲۳ ۳ CSV DOC
boot bigcity Population of U.S. Cities ۴۹ ۲ CSV DOC
boot brambles Spatial Location of Bramble Canes ۸۲۳ ۳ CSV DOC
boot breslow Smoking Deaths Among Doctors ۱۰ ۵ CSV DOC
boot calcium Calcium Uptake Data ۲۷ ۲ CSV DOC
boot cane Sugar-cane Disease Data ۱۸۰ ۵ CSV DOC
boot capability Simulated Manufacturing Process Data ۷۵ ۱ CSV DOC
boot catsM Weight Data for Domestic Cats ۹۷ ۳ CSV DOC
boot cav Position of Muscle Caveolae ۱۳۸ ۲ CSV DOC
boot cd4 CD4 Counts for HIV-Positive Patients ۲۰ ۲ CSV DOC
boot channing Channing House Data ۴۶۲ ۶ CSV DOC
boot city Population of U.S. Cities ۱۰ ۲ CSV DOC
boot claridge Genetic Links to Left-handedness ۳۷ ۲ CSV DOC
boot cloth Number of Flaws in Cloth ۳۲ ۲ CSV DOC
boot co.transfer Carbon Monoxide Transfer ۷ ۲ CSV DOC
boot coal Dates of Coal Mining Disasters ۱۹۱ ۱ CSV DOC
boot darwin Darwin’s Plant Height Differences ۱۵ ۱ CSV DOC
boot dogs Cardiac Data for Domestic Dogs ۷ ۲ CSV DOC
boot downs.bc Incidence of Down’s Syndrome in British Columbia ۳۰ ۳ CSV DOC
boot ducks Behavioral and Plumage Characteristics of Hybrid Ducks ۱۱ ۲ CSV DOC
boot fir Counts of Balsam-fir Seedlings ۵۰ ۳ CSV DOC
boot frets Head Dimensions in Brothers ۲۵ ۴ CSV DOC
boot grav Acceleration Due to Gravity ۲۶ ۲ CSV DOC
boot gravity Acceleration Due to Gravity ۸۱ ۲ CSV DOC
boot hirose Failure Time of PET Film ۴۴ ۳ CSV DOC
boot islay Jura Quartzite Azimuths on Islay ۱۸ ۱ CSV DOC
boot manaus Average Heights of the Rio Negro river at Manaus ۱۰۸۰ ۲ CSV DOC
boot melanoma Survival from Malignant Melanoma ۳۷ ۲ CSV DOC
boot motor Data from a Simulated Motorcycle Accident ۹۴ ۴ CSV DOC
boot neuro Neurophysiological Point Process Data ۴۶۹ ۶ CSV DOC
boot nitrofen Toxicity of Nitrofen in Aquatic Systems ۵۰ ۵ CSV DOC
boot nodal Nodal Involvement in Prostate Cancer ۵۳ ۷ CSV DOC
boot nuclear Nuclear Power Station Construction Data ۳۲ ۱۱ CSV DOC
boot paulsen Neurotransmission in Guinea Pig Brains ۳۴۶ ۱ CSV DOC
boot poisons Animal Survival Times ۴۸ ۳ CSV DOC
boot polar Pole Positions of New Caledonian Laterites ۵۰ ۲ CSV DOC
boot remission Cancer Remission and Cell Activity ۲۷ ۳ CSV DOC
boot salinity Water Salinity and River Discharge ۲۸ ۴ CSV DOC
boot survival Survival of Rats after Radiation Doses ۱۴ ۲ CSV DOC
boot tau Tau Particle Decay Modes ۶۰ ۲ CSV DOC
boot tuna Tuna Sighting Data ۶۴ ۱ CSV DOC
boot urine Urine Analysis Data ۷۹ ۷ CSV DOC
boot wool Australian Relative Wool Prices ۳۰۹ ۲ CSV DOC
DAAG ACF1 Aberrant Crypt Foci in Rat Colons ۲۲ ۲ CSV DOC
DAAG Cars93.summary A Summary of the Cars93 Data set ۶ ۴ CSV DOC
DAAG Lottario Ontario Lottery Data ۳۹ ۲ CSV DOC
DAAG Manitoba.lakes The Nine Largest Lakes in Manitoba ۹ ۲ CSV DOC
DAAG SP500W90 Closing Numbers for S and P 500 Index – First 100 Days of 1990 ۱۰۰ ۲ CSV DOC
DAAG SP500close Closing Numbers for S and P 500 Index ۲۷۸۰ ۱ CSV DOC
DAAG ais Australian athletes data set ۲۰۲ ۱۳ CSV DOC
DAAG allbacks Measurements on a Selection of Books ۱۵ ۴ CSV DOC
DAAG anesthetic Anesthetic Effectiveness ۳۰ ۴ CSV DOC
DAAG ant111b Averages by block of corn yields, for treatment 111 only ۳۲ ۹ CSV DOC
DAAG antigua Averages by block of yields for the Antigua Corn data ۲۸۸ ۷ CSV DOC
DAAG appletaste Tasting experiment that compared four apple varieties ۶۰ ۳ CSV DOC
DAAG aulatlong Latitudes and longitudes for ten Australian cities ۱۰ ۲ CSV DOC
DAAG austpop Population figures for Australian States and Territories ۹ ۱۰ CSV DOC
DAAG biomass Biomass Data ۱۵۳ ۸ CSV DOC
DAAG bomregions Australian and Related Historical Annual Climate Data, by region ۱۰۹ ۲۲ CSV DOC
DAAG bomregions2011 Australian and Related Historical Annual Climate Data, by region ۱۱۲ ۲۲ CSV DOC
DAAG bomregions2012 Australian and Related Historical Annual Climate Data, by region ۱۱۳ ۲۲ CSV DOC
DAAG bomsoi Southern Oscillation Index Data ۱۰۶ ۲۱ CSV DOC
DAAG bomsoi2001 Southern Oscillation Index Data ۱۰۲ ۱۵ CSV DOC
DAAG carprice US Car Price Data ۴۸ ۹ CSV DOC
DAAG cerealsugar Percentage of Sugar in Breakfast Cereal ۱۰۰ ۱ CSV DOC
DAAG cfseal Cape Fur Seal Data ۳۰ ۱۱ CSV DOC
DAAG cities Populations of Major Canadian Cities (1992-96) ۱۱ ۱۱ CSV DOC
DAAG codling Dose-mortality data, for fumigation of codling moth with methyl bromide ۹۹ ۱۰ CSV DOC
DAAG cottonworkers Occupation and wage profiles of British cotton workers ۱۴ ۳ CSV DOC
DAAG cps1 Labour Training Evaluation Data ۱۵۹۹۲ ۱۰ CSV DOC
DAAG cps2 Labour Training Evaluation Data ۲۳۶۹ ۱۰ CSV DOC
DAAG cps3 Labour Training Evaluation Data ۴۲۹ ۱۰ CSV DOC
DAAG cricketer Lifespans of UK 1st class cricketers born 1840-1960 ۵۹۶۰ ۸ CSV DOC
DAAG cuckoohosts Comparison of cuckoo eggs with host eggs ۱۰ ۱۲ CSV DOC
DAAG cuckoos Cuckoo Eggs Data ۱۲۰ ۴ CSV DOC
DAAG dengue Dengue prevalence, by administrative region ۲۰۰۰ ۱۳ CSV DOC
DAAG dewpoint Dewpoint Data ۷۲ ۳ CSV DOC
DAAG droughts Periods Between Rain Events ۲۰۴۲ ۲ CSV DOC
DAAG edcCO2 EPICA Dome C Ice Core 800KYr Carbon Dioxide Data ۱۰۹۶ ۲ CSV DOC
DAAG edcT EPICA Dome C Ice Core 800KYr Temperature Estimates ۵۷۸۸ ۵ CSV DOC
DAAG elastic1 Elastic Band Data Replicated ۷ ۲ CSV DOC
DAAG elastic2 Elastic Band Data Replicated Again ۹ ۲ CSV DOC
DAAG elasticband Elastic Band Data ۷ ۲ CSV DOC
DAAG fossilfuel Fossil Fuel Data ۵ ۲ CSV DOC
DAAG fossum Female Possum Measurements ۴۳ ۱۴ CSV DOC
DAAG frogs Frogs Data ۲۱۲ ۱۰ CSV DOC
DAAG frostedflakes Frosted Flakes data ۱۰۰ ۲ CSV DOC
DAAG fruitohms Electrical Resistance of Kiwi Fruit ۱۲۸ ۲ CSV DOC
DAAG gaba Effect of pentazocine on post-operative pain (average VAS scores) ۹ ۷ CSV DOC
DAAG geophones Seismic Timing Data ۵۶ ۲ CSV DOC
DAAG grog Alcohol consumption in Australia and New Zealand ۱۸ ۵ CSV DOC
DAAG head.injury Minor Head Injury (Simulated) Data ۳۱۲۱ ۱۱ CSV DOC
DAAG headInjury Minor Head Injury (Simulated) Data ۳۱۲۱ ۱۱ CSV DOC
DAAG hills Scottish Hill Races Data ۳۵ ۳ CSV DOC
DAAG hills2000 Scottish Hill Races Data – 2000 ۵۶ ۴ CSV DOC
DAAG hotspots Hawaian island chain hotspot Potassium-Argon ages ۳۵ ۶ CSV DOC
DAAG hotspots2006 Hawaian island chain hotspot Argon-Argon ages ۱۰ ۶ CSV DOC
DAAG houseprices Aranda House Prices ۱۵ ۳ CSV DOC
DAAG humanpower1 Oxygen uptake versus mechanical power, for humans ۲۸ ۳ CSV DOC
DAAG humanpower2 Oxygen uptake versus mechanical power, for humans ۲۶ ۳ CSV DOC
DAAG hurricNamed Named US Atlantic Hurricanes ۹۴ ۱۲ CSV DOC
DAAG intersalt Blood pressure versus Salt; inter-population data ۵۲ ۴ CSV DOC
DAAG ironslag Iron Content Measurements ۵۳ ۲ CSV DOC
DAAG jobs Canadian Labour Force Summary Data (1995-96) ۸۹۹ ۱۷ CSV DOC
DAAG kiwishade Kiwi Shading Data ۴۸ ۴ CSV DOC
DAAG leafshape Full Leaf Shape Data Set ۲۸۶ ۹ CSV DOC
DAAG leafshape17 Subset of Leaf Shape Data Set ۶۱ ۸ CSV DOC
DAAG leaftemp Leaf and Air Temperature Data ۶۲ ۴ CSV DOC
DAAG leaftemp.all Full Leaf and Air Temperature Data Set ۶۲ ۹ CSV DOC
DAAG litters Mouse Litters ۲۰ ۳ CSV DOC
DAAG lung Cape Fur Seal Lung Measurements ۲۲۸ ۱۰ CSV DOC
DAAG measles Deaths in London from measles ۳۱۱ ۲ CSV DOC
DAAG medExpenses Family Medical Expenses ۳۳ ۲ CSV DOC
DAAG mifem Mortality Outcomes for Females Suffering Myocardial Infarction ۱۲۹۵ ۱۰ CSV DOC
DAAG mignonette Darwin’s Wild Mignonette Data ۲۴ ۲ CSV DOC
DAAG milk Milk Sweetness Study ۸۶ ۸ CSV DOC
DAAG modelcars Model Car Data ۱۲ ۲ CSV DOC
DAAG monica WHO Monica Data ۶۳۶۷ ۱۲ CSV DOC
DAAG moths Moths Data ۴۱ ۴ CSV DOC
DAAG nassCDS Airbag and other influences on accident fatalities ۲۶۲۱۷ ۱۵ CSV DOC
DAAG nasshead Documentation of names of columns in nass9702cor ۵۶ ۳ CSV DOC
DAAG nihills Record times for Northern Ireland mountain running events ۲۳ ۴ CSV DOC
DAAG nsw74demo Labour Training Evaluation Data ۴۴۵ ۱۰ CSV DOC
DAAG nsw74psid1 Labour Training Evaluation Data ۲۶۷۵ ۱۰ CSV DOC
DAAG nsw74psid3 Labour Training Evaluation Data ۳۱۳ ۱۰ CSV DOC
DAAG nsw74psidA A Subset of the nsw74psid1 Data Set ۲۵۲ ۱۰ CSV DOC
DAAG nswdemo Labour Training Evaluation Data ۷۲۲ ۱۰ CSV DOC
DAAG nswpsid1 Labour Training Evaluation Data ۲۷۸۷ ۱۰ CSV DOC
DAAG oddbooks Measurements on 12 books ۱۲ ۴ CSV DOC
DAAG orings Challenger O-rings Data ۲۳ ۴ CSV DOC
DAAG pair65 Heated Elastic Bands ۹ ۲ CSV DOC
DAAG possum Possum Measurements ۱۰۴ ۱۴ CSV DOC
DAAG possumsites Possum Sites ۷ ۳ CSV DOC
DAAG primates Primate Body and Brain Weights ۵ ۲ CSV DOC
DAAG progression Progression of Record times for track races, 1912 – 2008 ۲۲۷ ۴ CSV DOC
DAAG psid1 Labour Training Evaluation Data ۲۴۹۰ ۱۰ CSV DOC
DAAG psid2 Labour Training Evaluation Data ۲۵۳ ۱۰ CSV DOC
DAAG psid3 Labour Training Evaluation Data ۱۲۸ ۱۰ CSV DOC
DAAG races2000 Scottish Hill Races Data – 2000 ۷۷ ۵ CSV DOC
DAAG rainforest Rainforest Data ۶۵ ۷ CSV DOC
DAAG rareplants Rare and Endangered Plant Species ۴ ۳ CSV DOC
DAAG rice Genetically Modified and Wild Type Rice Data ۷۲ ۷ CSV DOC
DAAG rockArt Pacific Rock Art features ۱۰۳ ۶۴۱ CSV DOC
DAAG roller Lawn Roller Data ۱۰ ۲ CSV DOC
DAAG science School Science Survey Data ۱۳۸۵ ۷ CSV DOC
DAAG seedrates Barley Seeding Rate Data ۵ ۲ CSV DOC
DAAG socsupport Social Support Data ۹۵ ۲۰ CSV DOC
DAAG softbacks Measurements on a Selection of Paperback Books ۸ ۲ CSV DOC
DAAG sorption sorption data set ۱۹۲ ۱۴ CSV DOC
DAAG spam7 Spam E-mail Data ۴۶۰۱ ۷ CSV DOC
DAAG stVincent Averages by block of yields for the St. Vincent Corn data ۳۲۴ ۸ CSV DOC
DAAG sugar Sugar Data ۱۲ ۲ CSV DOC
DAAG tinting Car Window Tinting Experiment Data ۱۸۲ ۹ CSV DOC
DAAG tomato Root weights of tomato plants exposed to 4 different treatments ۲۴ ۲ CSV DOC
DAAG toycars Toy Cars Data ۲۷ ۳ CSV DOC
DAAG vince111b Averages by block of corn yields, for treatment 111 only ۳۶ ۸ CSV DOC
DAAG vlt Video Lottery Terminal Data ۳۴۵ ۵ CSV DOC
DAAG wages1833 Wages of Lancashire Cotton Factory Workers in 1833 ۵۱ ۵ CSV DOC
DAAG worldRecords Record times for track and road races, at August 9th 2006 ۴۰ ۵ CSV DOC
gamclass FARS US fatal road accident data for automobiles, 1998 to 2010 ۱۵۱۱۵۸ ۱۷ CSV DOC
gamclass airAccs Aircraft Crash data ۵۶۶۶ ۷ CSV DOC
gamclass cvalues Historical speed of light measurements ۹ ۳ CSV DOC
gamclass fars2007 US fatal road accident data, 2007 and 2008 ۷۲۵۴۸ ۲۴ CSV DOC
gamclass fars2008 US fatal road accident data, 2007 and 2008 ۶۴۸۸۱ ۲۴ CSV DOC
gamclass german German credit scoring data ۱۰۰۰ ۲۱ CSV DOC
gamclass loti Global temperature anomalies ۱۳۱ ۱۹ CSV DOC
KMsurv aids data from Section 1.19 ۲۹۵ ۳ CSV DOC
KMsurv alloauto data from Section 1.9 ۱۰۱ ۳ CSV DOC
KMsurv allograft data from Exercise 13.1, p418 ۳۴ ۴ CSV DOC
KMsurv azt data from Exercise 4.7, p122 ۴۵ ۴ CSV DOC
KMsurv baboon data from Exercise 5.8, p147 ۱۵۲ ۳ CSV DOC
KMsurv bcdeter data from Section 1.18 ۹۵ ۳ CSV DOC
KMsurv bfeed data from Section 1.14 ۹۲۷ ۱۰ CSV DOC
KMsurv bmt data from Section 1.3 ۱۳۷ ۲۲ CSV DOC
KMsurv bnct data from Exercise 7.7, p223 ۳۰ ۳ CSV DOC
KMsurv btrial data from Section 1.5 ۴۵ ۳ CSV DOC
KMsurv burn data from Section 1.6 ۱۵۴ ۱۸ CSV DOC
KMsurv channing data from Section 1.16 ۴۶۲ ۶ CSV DOC
KMsurv drug6mp data from Section 1.2 ۲۱ ۵ CSV DOC
KMsurv drughiv data from Exercise 7.6, p222 ۳۴ ۳ CSV DOC
KMsurv hodg data from Section 1.10 ۴۳ ۶ CSV DOC
KMsurv kidney data from Section 1.4 ۷۶ ۷ CSV DOC
KMsurv kidrecurr Data on 38 individuals using a kidney dialysis machine ۳۸ ۱۰ CSV DOC
KMsurv kidtran data from Section 1.7 ۸۶۳ ۶ CSV DOC
KMsurv larynx data from Section 1.8 ۹۰ ۵ CSV DOC
KMsurv lung data from Exercise 4.4, p120 ۲۲۸ ۱۰ CSV DOC
KMsurv pneumon data from Section 1.13 ۳۴۷۰ ۱۵ CSV DOC
KMsurv psych data from Section 1.15 ۲۶ ۴ CSV DOC
KMsurv rats data from Exercise 7.13, p225 ۳۰۰ ۵ CSV DOC
KMsurv std data from Section 1.12 ۸۷۷ ۲۴ CSV DOC
KMsurv stddiag data from Exercise 5.6, p146 ۲۵ ۲ CSV DOC
KMsurv tongue data from Section 1.11 ۸۰ ۳ CSV DOC
KMsurv twins data from Exercise 7.14, p225 ۲۴ ۴ CSV DOC
robustbase Animals2 Brain and Body Weights for 65 Species of Land Animals ۶۵ ۲ CSV DOC
robustbase CrohnD Crohn’s Disease Adverse Events Data ۱۱۷ ۹ CSV DOC
robustbase NOxEmissions NOx Air Pollution Data ۸۰۸۸ ۴ CSV DOC
robustbase SiegelsEx Siegel’s Exact Fit Example Data ۹ ۲ CSV DOC
robustbase aircraft Aircraft Data ۲۳ ۵ CSV DOC
robustbase airmay Air Quality Data ۳۱ ۴ CSV DOC
robustbase alcohol Alcohol Solubility in Water Data ۴۴ ۷ CSV DOC
robustbase ambientNOxCH Daily Means of NOx (mono-nitrogen oxides) in air ۳۶۶ ۱۴ CSV DOC
robustbase biomassTill Biomass Tillage Data ۵۸ ۴ CSV DOC
robustbase bushfire Campbell Bushfire Data ۳۸ ۵ CSV DOC
robustbase carrots Insect Damages on Carrots ۲۴ ۴ CSV DOC
robustbase cloud Cloud point of a Liquid ۱۹ ۲ CSV DOC
robustbase coleman Coleman Data Set ۲۰ ۶ CSV DOC
robustbase condroz Condroz Data ۴۲۸ ۲ CSV DOC
robustbase cushny Cushny and Peebles Prolongation of Sleep Data ۱۰ ۷ CSV DOC
robustbase delivery Delivery Time Data ۲۵ ۳ CSV DOC
robustbase education Education Expenditure Data ۵۰ ۶ CSV DOC
robustbase epilepsy Epilepsy Attacks Data Set ۲۳۶ ۶ CSV DOC
robustbase exAM Example Data of Antille and May – for Simple Regression ۱۲ ۲ CSV DOC
robustbase foodstamp Food Stamp Program Participation ۱۵۰ ۴ CSV DOC
robustbase hbk Hawkins, Bradu, Kass’s Artificial Data ۷۵ ۴ CSV DOC
robustbase heart Heart Catherization Data ۱۷۲ ۸ CSV DOC
robustbase kootenay Waterflow Measurements of Kootenay River in Libby and Newgate ۱۳ ۲ CSV DOC
robustbase lactic Lactic Acid Concentration Measurement Data ۲۰ ۲ CSV DOC
robustbase milk Daudin’s Milk Composition Data ۸۶ ۸ CSV DOC
robustbase pension Pension Funds Data ۱۸ ۲ CSV DOC
robustbase phosphor Phosphorus Content Data ۱۸ ۳ CSV DOC
robustbase pilot Pilot-Plant Data ۲۰ ۲ CSV DOC
robustbase possumDiv Possum Diversity Data ۱۵۱ ۹ CSV DOC
robustbase pulpfiber Pulp Fiber and Paper Data ۶۲ ۸ CSV DOC
robustbase radarImage Satellite Radar Image Data from near Munich ۱۵۷۳ ۵ CSV DOC
robustbase salinity Salinity Data ۲۸ ۴ CSV DOC
robustbase starsCYG Hertzsprung-Russell Diagram Data of Star Cluster CYG OB1 ۴۷ ۲ CSV DOC
robustbase telef Number of International Calls from Belgium ۲۴ ۲ CSV DOC
robustbase toxicity Toxicity of Carboxylic Acids Data ۳۸ ۱۰ CSV DOC
robustbase vaso Vaso Constriction Skin Data Set ۳۹ ۳ CSV DOC
robustbase wagnerGrowth Wagner’s Hannover Employment Growth Data ۶۳ ۷ CSV DOC
robustbase wood Modified Data on Wood Specific Gravity ۲۰ ۶ CSV DOC
car AMSsurvey American Math Society Survey Data ۲۴ ۵ CSV DOC
car Adler Experimenter Expectations ۹۷ ۳ CSV DOC
car Angell Moral Integration of American Cities ۴۳ ۴ CSV DOC
car Anscombe U. S. State Public-School Expenditures ۵۱ ۴ CSV DOC
car Baumann Methods of Teaching Reading Comprehension ۶۶ ۶ CSV DOC
car Bfox Canadian Women’s Labour-Force Participation ۳۰ ۶ CSV DOC
car Blackmore Exercise Histories of Eating-Disordered and Control Subjects ۹۴۵ ۴ CSV DOC
car Burt Fraudulent Data on IQs of Twins Raised Apart ۲۷ ۳ CSV DOC
car CanPop Canadian Population Data ۱۶ ۲ CSV DOC
car Chile Voting Intentions in the 1988 Chilean Plebiscite ۲۷۰۰ ۸ CSV DOC
car Chirot The 1907 Romanian Peasant Rebellion ۳۲ ۵ CSV DOC
car Cowles Cowles and Davis’s Data on Volunteering ۱۴۲۱ ۴ CSV DOC
car Davis Self-Reports of Height and Weight ۲۰۰ ۵ CSV DOC
car DavisThin Davis’s Data on Drive for Thinness ۱۹۱ ۷ CSV DOC
car Depredations Minnesota Wolf Depredation Data ۴۳۴ ۵ CSV DOC
car Duncan Duncan’s Occupational Prestige Data ۴۵ ۴ CSV DOC
car Ericksen The 1980 U.S. Census Undercount ۶۶ ۹ CSV DOC
car Florida Florida County Voting ۶۷ ۱۱ CSV DOC
car Freedman Crowding and Crime in U. S. Metropolitan Areas ۱۱۰ ۴ CSV DOC
car Friendly Format Effects on Recall ۳۰ ۲ CSV DOC
car Ginzberg Data on Depression ۸۲ ۶ CSV DOC
car Greene Refugee Appeals ۳۸۴ ۷ CSV DOC
car Guyer Anonymity and Cooperation ۲۰ ۳ CSV DOC
car Hartnagel Canadian Crime-Rates Time Series ۳۸ ۸ CSV DOC
car Highway1 Highway Accidents ۳۹ ۱۲ CSV DOC
car KosteckiDillon Treatment of Migraine Headaches ۴۱۵۲ ۹ CSV DOC
car Leinhardt Data on Infant-Mortality ۱۰۵ ۴ CSV DOC
car LoBD Cancer drug data use to provide an example of the use of the skew power distributions. ۸۴ ۹ CSV DOC
car Mandel Contrived Collinear Data ۸ ۳ CSV DOC
car Migration Canadian Interprovincial Migration Data ۹۰ ۸ CSV DOC
car Moore Status, Authoritarianism, and Conformity ۴۵ ۴ CSV DOC
car Mroz U.S. Women’s Labor-Force Participation ۷۵۳ ۱۸ CSV DOC
car OBrienKaiser O’Brien and Kaiser’s Repeated-Measures Data ۱۶ ۱۷ CSV DOC
car Ornstein Interlocking Directorates Among Major Canadian Firms ۲۴۸ ۴ CSV DOC
car Pottery Chemical Composition of Pottery ۲۶ ۶ CSV DOC
car Prestige Prestige of Canadian Occupations ۱۰۲ ۶ CSV DOC
car Quartet Four Regression Datasets ۱۱ ۶ CSV DOC
car Robey Fertility and Contraception ۵۰ ۳ CSV DOC
car SLID Survey of Labour and Income Dynamics ۷۴۲۵ ۵ CSV DOC
car Sahlins Agricultural Production in Mazulu Village ۲۰ ۲ CSV DOC
car Salaries Salaries for Professors ۳۹۷ ۶ CSV DOC
car Soils Soil Compositions of Physical and Chemical Characteristics ۴۸ ۱۴ CSV DOC
car States Education and Related Statistics for the U.S. States ۵۱ ۷ CSV DOC
car Transact Transaction data ۲۶۱ ۳ CSV DOC
car UN GDP and Infant Mortality ۲۰۷ ۲ CSV DOC
car USPop Population of the United States ۲۲ ۲ CSV DOC
car Vocab Vocabulary and Education ۲۱۶۳۸ ۴ CSV DOC
car WeightLoss Weight Loss Data ۳۴ ۷ CSV DOC
car Womenlf Canadian Women’s Labour-Force Participation ۲۶۳ ۴ CSV DOC
car Wong Post-Coma Recovery of IQ ۳۳۱ ۷ CSV DOC
car Wool Wool data ۲۷ ۴ CSV DOC
cluster agriculture European Union Agricultural Workforces ۱۲ ۲ CSV DOC
cluster animals Attributes of Animals ۲۰ ۶ CSV DOC
cluster chorSub Subset of C-horizon of Kola Data ۶۱ ۱۰ CSV DOC
cluster flower Flower Characteristics ۱۸ ۸ CSV DOC
cluster plantTraits Plant Species Traits Data ۱۳۶ ۳۱ CSV DOC
cluster pluton Isotopic Composition Plutonium Batches ۴۵ ۴ CSV DOC
cluster ruspini Ruspini Data ۷۵ ۲ CSV DOC
cluster votes.repub Votes for Republican Candidate in Presidential Elections ۵۰ ۳۱ CSV DOC
cluster xclara Bivariate Data Set with 3 Clusters ۳۰۰۰ ۲ CSV DOC
COUNT affairs affairs ۶۰۱ ۱۸ CSV DOC
COUNT azcabgptca azcabgptca ۱۹۵۹ ۶ CSV DOC
COUNT azdrg112 azdrg112 ۱۷۹۸ ۴ CSV DOC
COUNT azpro azpro ۳۵۸۹ ۶ CSV DOC
COUNT azprocedure azprocedure ۳۵۸۹ ۶ CSV DOC
COUNT badhealth badhealth ۱۱۲۷ ۳ CSV DOC
COUNT fasttrakg fasttrakg ۱۵ ۹ CSV DOC
COUNT fishing fishing ۱۴۷ ۷ CSV DOC
COUNT lbw lbw ۱۸۹ ۱۰ CSV DOC
COUNT lbwgrp lbwgrp ۶ ۷ CSV DOC
COUNT loomis loomis ۴۱۰ ۱۱ CSV DOC
COUNT mdvis mdvis ۲۲۲۷ ۱۳ CSV DOC
COUNT medpar medpar ۱۴۹۵ ۱۰ CSV DOC
COUNT nuts nuts ۵۲ ۸ CSV DOC
COUNT rwm rwm ۲۷۳۲۶ ۴ CSV DOC
COUNT rwm1984 rwm1984 ۳۸۷۴ ۱۵ CSV DOC
COUNT rwm5yr rwm5yr ۱۹۶۰۹ ۱۷ CSV DOC
COUNT ships ships ۴۰ ۷ CSV DOC
COUNT smoking smoking ۲۶ ۴ CSV DOC
COUNT titanic titanic ۱۳۱۶ ۴ CSV DOC
COUNT titanicgrp titanicgrp ۱۲ ۵ CSV DOC
Ecdat Accident Ship Accidents ۴۰ ۵ CSV DOC
Ecdat Airline Cost for U.S. Airlines ۹۰ ۶ CSV DOC
Ecdat Airq Air Quality for Californian Metropolitan Areas ۳۰ ۶ CSV DOC
Ecdat Benefits Unemployment of Blue Collar Workers ۴۸۷۷ ۱۸ CSV DOC
Ecdat Bids Bids Received By U.S. Firms ۱۲۶ ۱۲ CSV DOC
Ecdat BudgetFood Budget Share of Food for Spanish Households ۲۳۹۷۲ ۶ CSV DOC
Ecdat BudgetItaly Budget Shares for Italian Households ۱۷۲۹ ۱۱ CSV DOC
Ecdat BudgetUK Budget Shares of British Households ۱۵۱۹ ۱۰ CSV DOC
Ecdat Bwages Wages in Belgium ۱۴۷۲ ۴ CSV DOC
Ecdat CPSch3 Earnings from the Current Population Survey ۱۱۱۳۰ ۳ CSV DOC
Ecdat CRANpackages Growth of CRAN ۲۹ ۴ CSV DOC
Ecdat Capm Stock Market Data ۵۱۶ ۵ CSV DOC
Ecdat Car Stated Preferences for Car Choice ۴۶۵۴ ۷۰ CSV DOC
Ecdat Caschool The California Test Score Data Set ۴۲۰ ۱۷ CSV DOC
Ecdat Catsup Choice of Brand for Catsup ۲۷۹۸ ۱۴ CSV DOC
Ecdat Cigar Cigarette Consumption ۱۳۸۰ ۹ CSV DOC
Ecdat Cigarette The Cigarette Consumption Panel Data Set ۵۲۸ ۹ CSV DOC
Ecdat Clothing Sales Data of Men’s Fashion Stores ۶۰ ۸ CSV DOC
Ecdat Computers Prices of Personal Computers ۶۲۵۹ ۱۰ CSV DOC
Ecdat Cracker Choice of Brand for Crakers ۳۲۹۲ ۱۴ CSV DOC
Ecdat Crime Crime in North Carolina ۶۳۰ ۲۴ CSV DOC
Ecdat DM DM Dollar Exchange Rate ۷۷۸ ۴ CSV DOC
Ecdat Diamond Pricing the C’s of Diamond Stones ۳۰۸ ۵ CSV DOC
Ecdat Doctor Number of Doctor Visits ۴۸۵ ۴ CSV DOC
Ecdat DoctorAUS Doctor Visits in Australia ۵۱۹۰ ۱۵ CSV DOC
Ecdat DoctorContacts Contacts With Medical Doctor ۲۰۱۸۶ ۱۵ CSV DOC
Ecdat Earnings Earnings for Three Age Groups ۴۲۶۶ ۲ CSV DOC
Ecdat Electricity Cost Function for Electricity Producers ۱۵۸ ۸ CSV DOC
Ecdat Fair Extramarital Affairs Data ۶۰۱ ۹ CSV DOC
Ecdat Fatality Drunk Driving Laws and Traffic Deaths ۳۳۶ ۱۰ CSV DOC
Ecdat Fishing Choice of Fishing Mode ۱۱۸۲ ۱۲ CSV DOC
Ecdat Forward Exchange Rates of US Dollar Against Other Currencies ۲۷۶ ۹ CSV DOC
Ecdat FriendFoe Data from the Television Game Show Friend Or Foe ? ۲۲۷ ۱۳ CSV DOC
Ecdat Garch Daily Observations on Exchange Rates of the US Dollar Against Other Currencies ۱۸۶۷ ۸ CSV DOC
Ecdat Gasoline Gasoline Consumption ۳۴۲ ۶ CSV DOC
Ecdat Griliches Wage Datas ۷۵۸ ۲۰ CSV DOC
Ecdat Grunfeld Grunfeld Investment Data ۲۰۰ ۵ CSV DOC
Ecdat HC Heating and Cooling System Choice in Newly Built Houses in California ۲۵۰ ۱۸ CSV DOC
Ecdat HHSCyberSecurityBreaches Cybersecurity breaches reported to the US Department of Health and Human Services ۱۱۵۱ ۹ CSV DOC
Ecdat HI Health Insurance and Hours Worked By Wives ۲۲۲۷۲ ۱۳ CSV DOC
Ecdat Hdma The Boston HMDA Data Set ۲۳۸۱ ۱۳ CSV DOC
Ecdat Heating Heating System Choice in California Houses ۹۰۰ ۲۱ CSV DOC
Ecdat Hedonic Hedonic Prices of Census Tracts in Boston ۵۰۶ ۱۵ CSV DOC
Ecdat Hmda The Boston HMDA Data Set ۲۳۸۱ ۱۳ CSV DOC
Ecdat Housing Sales Prices of Houses in the City of Windsor ۵۴۶ ۱۲ CSV DOC
Ecdat Icecream Ice Cream Consumption ۳۰ ۴ CSV DOC
Ecdat Journals Economic Journals Dat Set ۱۸۰ ۱۰ CSV DOC
Ecdat Kakadu Willingness to Pay for the Preservation of the Kakadu National Park ۱۸۲۷ ۲۲ CSV DOC
Ecdat Ketchup Choice of Brand for Ketchup ۴۹۵۶ ۷ CSV DOC
Ecdat Klein Klein’s Model I ۲۲ ۱۰ CSV DOC
Ecdat LaborSupply Wages and Hours Worked ۵۳۲۰ ۷ CSV DOC
Ecdat Labour Belgian Firms ۵۶۹ ۴ CSV DOC
Ecdat MCAS The Massachusetts Test Score Data Set ۲۲۰ ۱۷ CSV DOC
Ecdat Males Wages and Education of Young Males ۴۳۶۰ ۱۲ CSV DOC
Ecdat Mathlevel Level of Calculus Attained for Students Taking Advanced Micro-economics ۶۰۹ ۸ CSV DOC
Ecdat MedExp Structure of Demand for Medical Care ۵۵۷۴ ۱۵ CSV DOC
Ecdat Metal Production for SIC 33 ۲۷ ۳ CSV DOC
Ecdat Mode Mode Choice ۴۵۳ ۹ CSV DOC
Ecdat ModeChoice Data to Study Travel Mode Choice ۸۴۰ ۷ CSV DOC
Ecdat Mofa International Expansion of U.S. Mofa’s (majority-owned Foreign Affiliates in Fire (finance, Insurance and Real Estate) ۵۰ ۵ CSV DOC
Ecdat Mroz Labor Supply Data ۷۵۳ ۱۸ CSV DOC
Ecdat MunExp Municipal Expenditure Data ۲۳۸۵ ۵ CSV DOC
Ecdat NaturalPark Willingness to Pay for the Preservation of the Alentejo Natural Park ۳۱۲ ۷ CSV DOC
Ecdat Nerlove Cost Function for Electricity Producers, 1955 ۱۵۹ ۸ CSV DOC
Ecdat OFP Visits to Physician Office ۴۴۰۶ ۱۹ CSV DOC
Ecdat Oil Oil Investment ۵۳ ۱۱ CSV DOC
Ecdat PSID Panel Survey of Income Dynamics ۴۸۵۶ ۸ CSV DOC
Ecdat Participation Labor Force Participation ۸۷۲ ۷ CSV DOC
Ecdat PatentsHGH Dynamic Relation Between Patents and R&D ۱۷۳۰ ۱۸ CSV DOC
Ecdat PatentsRD Patents, R&D and Technological Spillovers for a Panel of Firms ۱۶۲۹ ۷ CSV DOC
Ecdat Pound Pound-dollar Exchange Rate ۷۷۸ ۴ CSV DOC
Ecdat Produc Us States Production ۸۱۶ ۱۱ CSV DOC
Ecdat RetSchool Return to Schooling ۵۲۲۵ ۱۷ CSV DOC
Ecdat SP500 Returns on Standard & Poor’s 500 Index ۲۷۸۳ ۱ CSV DOC
Ecdat Schooling Wages and Schooling ۳۰۱۰ ۲۸ CSV DOC
Ecdat Somerville Visits to Lake Somerville ۶۵۹ ۸ CSV DOC
Ecdat Star Effects on Learning of Small Class Sizes ۵۷۴۸ ۸ CSV DOC
Ecdat Strike Strike Duration Data ۶۲ ۲ CSV DOC
Ecdat StrikeDur Strikes Duration ۵۶۶ ۲ CSV DOC
Ecdat StrikeNb Number of Strikes in Us Manufacturing ۱۰۸ ۳ CSV DOC
Ecdat SumHes The Penn Table ۳۲۵۰ ۷ CSV DOC
Ecdat Tobacco Households Tobacco Budget Share ۲۷۲۴ ۹ CSV DOC
Ecdat Train Stated Preferences for Train Traveling ۲۹۲۹ ۱۱ CSV DOC
Ecdat TranspEq Statewide Data on Transportation Equipment Manufacturing ۲۵ ۵ CSV DOC
Ecdat Treatment Evaluating Treatment Effect of Training on Earnings ۲۶۷۵ ۱۰ CSV DOC
Ecdat Tuna Choice of Brand for Tuna ۱۳۷۰۵ ۸ CSV DOC
Ecdat USFinanceIndustry US Finance Industry Profits ۸۴ ۷ CSV DOC
Ecdat USGDPpresidents US GDP per capita with presidents and wars ۲۵۹ ۱۲ CSV DOC
Ecdat USclassifiedDocuments Official Secrecy of the United States Government ۲۹ ۵ CSV DOC
Ecdat USstateAbbreviations Standard abbreviations for states of the United States ۷۶ ۱۰ CSV DOC
Ecdat UStaxWords Number of Words in US Tax Law ۷ ۱۰ CSV DOC
Ecdat UnempDur Unemployment Duration ۳۳۴۳ ۱۱ CSV DOC
Ecdat Unemployment Unemployment Duration ۴۵۲ ۱۲ CSV DOC
Ecdat University Provision of University Teaching and Research ۶۲ ۱۷ CSV DOC
Ecdat VietNamH Medical Expenses in Viet-nam (household Level) ۵۹۹۹ ۱۱ CSV DOC
Ecdat VietNamI Medical Expenses in Viet-nam (individual Level) ۲۷۷۶۵ ۱۲ CSV DOC
Ecdat Wages Panel Datas of Individual Wages ۴۱۶۵ ۱۲ CSV DOC
Ecdat Wages1 Wages, Experience and Schooling ۳۲۹۴ ۴ CSV DOC
Ecdat Workinghours Wife Working Hours ۳۳۸۲ ۱۲ CSV DOC
Ecdat Yen Yen-dollar Exchange Rate ۷۷۸ ۴ CSV DOC
Ecdat Yogurt Choice of Brand for Yogurts ۲۴۱۲ ۱۰ CSV DOC
Ecdat bankingCrises Countries in Banking Crises ۲۱۱ ۷۱ CSV DOC
Ecdat breaches Cyber Security Breaches ۱۰۵۵ ۱۳ CSV DOC
Ecdat incidents.byCountryYr Global Terrorism Database yearly summaries ۲۰۶ ۴۵ CSV DOC
Ecdat incomeInequality Income Inequality in the US ۶۶ ۲۲ CSV DOC
Ecdat nkill.byCountryYr Global Terrorism Database yearly summaries ۲۰۶ ۴۵ CSV DOC
Ecdat nonEnglishNames Names with Character Set Problems ۱۱ ۲ CSV DOC
Ecdat politicalKnowledge Political knowledge in the US and Europe ۴ ۱۲ CSV DOC
Ecdat terrorism Global Terrorism Database yearly summaries ۴۶ ۲۵ CSV DOC
gap PD A study of Parkinson’s disease and APOE, LRRK2, SNCA makers ۸۲۵ ۲۲ CSV DOC
gap aldh2 ALDH2 markers and Alcoholism ۲۶۳ ۱۸ CSV DOC
gap apoeapoc APOE/APOC1 markers and Alzheimer’s ۳۵۳ ۸ CSV DOC
gap cf Cystic fibrosis data ۱۸۶ ۲۴ CSV DOC
gap crohn Crohn’s disease data ۳۸۷ ۲۱۲ CSV DOC
gap fa Friedreich Ataxia data ۱۲۷ ۱۳ CSV DOC
gap fsnps A case-control data involving four SNPs with missing genotype ۴۳۲ ۱۰ CSV DOC
gap hla The HLA data ۲۷۱ ۸ CSV DOC
gap hr1420 An example data for Manhattan plot with annotation ۱۴۷۸۴۹ ۵ CSV DOC
gap l51 An example pedigree data ۵۱ ۶ CSV DOC
gap lukas An example pedigree ۸۵ ۴ CSV DOC
gap mao A study of Parkinson’s disease and MAO gene ۳۴۰ ۱۹ CSV DOC
gap meyer A pedigree data on 282 animals deriving from two generations ۳۰۶ ۵ CSV DOC
gap mfblong Example data for ACEnucfam ۳۰۰۰ ۱۰ CSV DOC
gap mhtdata An example data for Manhattan plot ۱۵۹۳۱۲ ۸ CSV DOC
gap nep499 A study of Alzheimer’s disease with eight SNPs and APOE ۴۹۹ ۲۳ CSV DOC
ggplot2 luv_colours ‘colors()’ in Luv space ۶۵۷ ۴ CSV DOC
HistData Arbuthnot Arbuthnot’s data on male and female birth ratios in London from 1629-1710. ۸۲ ۷ CSV DOC
HistData Armada La Felicisima Armada ۱۰ ۱۱ CSV DOC
HistData Bowley Bowley’s data on values of British and Irish trade, 1855-1899 ۴۵ ۲ CSV DOC
HistData Cavendish Cavendish’s Determinations of the Density of the Earth ۲۹ ۳ CSV DOC
HistData ChestSizes Chest measurements of 5738 Scottish Militiamen ۱۶ ۲ CSV DOC
HistData Cholera William Farr’s Data on Cholera in London, 1849 ۳۸ ۱۵ CSV DOC
HistData CushnyPeebles Cushny-Peebles Data: Soporific Effects of Scopolamine Derivatives ۱۱ ۴ CSV DOC
HistData CushnyPeeblesN Cushny-Peebles Data: Soporific Effects of Scopolamine Derivatives ۱۱ ۴ CSV DOC
HistData Dactyl Edgeworth’s counts of dactyls in Virgil’s Aeneid ۶۰ ۳ CSV DOC
HistData DrinksWages Elderton and Pearson’s (1910) data on drinking and wages ۷۰ ۶ CSV DOC
HistData Fingerprints Waite’s data on Patterns in Fingerprints ۳۶ ۳ CSV DOC
HistData Galton Galton’s data on the heights of parents and their children ۸۹۸ ۶ CSV DOC
HistData GaltonFamilies Galton’s data on the heights of parents and their children, by child ۹۳۴ ۸ CSV DOC
HistData Guerry Data from A.-M. Guerry, “Essay on the Moral Statistics of France” ۸۶ ۲۳ CSV DOC
HistData HalleyLifeTable Halley’s Life Table ۸۴ ۴ CSV DOC
HistData Jevons W. Stanley Jevons’ data on numerical discrimination ۵۰ ۴ CSV DOC
HistData Langren.all van Langren’s Data on Longitude Distance between Toledo and Rome ۶۱ ۴ CSV DOC
HistData Langren1644 van Langren’s Data on Longitude Distance between Toledo and Rome ۱۲ ۹ CSV DOC
HistData Macdonell Macdonell’s Data on Height and Finger Length of Criminals, used by Gosset (1908) ۹۲۴ ۳ CSV DOC
HistData MacdonellDF Macdonell’s Data on Height and Finger Length of Criminals, used by Gosset (1908) ۳۰۰۰ ۲ CSV DOC
HistData Michelson Michelson’s Determinations of the Velocity of Light ۱۰۰ ۱ CSV DOC
HistData MichelsonSets Michelson’s Determinations of the Velocity of Light ۲۰ ۵ CSV DOC
HistData Minard.cities Data from Minard’s famous graphic map of Napoleon’s march on Moscow ۲۰ ۳ CSV DOC
HistData Minard.temp Data from Minard’s famous graphic map of Napoleon’s march on Moscow ۹ ۴ CSV DOC
HistData Minard.troops Data from Minard’s famous graphic map of Napoleon’s march on Moscow ۵۱ ۵ CSV DOC
HistData Nightingale Florence Nightingale’s data on deaths from various causes in the Crimean War ۲۴ ۱۰ CSV DOC
HistData OldMaps Latitudes and Longitudes of 39 Points in 11 Old Maps ۴۶۸ ۶ CSV DOC
HistData PearsonLee Pearson and Lee’s data on the heights of parents and children classified by gender ۷۴۶ ۶ CSV DOC
HistData PolioTrials Polio Field Trials Data ۸ ۶ CSV DOC
HistData Prostitutes Parent-Duchatelet’s time-series data on the number of prostitutes in Paris ۵۱۶ ۵ CSV DOC
HistData Pyx Trial of the Pyx ۷۲ ۴ CSV DOC
HistData Quarrels Statistics of Deadly Quarrels ۷۷۹ ۸۴ CSV DOC
HistData Snow.dates John Snow’s Map and Data on the 1854 London Cholera Outbreak ۴۴ ۳ CSV DOC
HistData Snow.deaths John Snow’s Map and Data on the 1854 London Cholera Outbreak ۵۷۸ ۳ CSV DOC
HistData Snow.deaths2 John Snow’s Map and Data on the 1854 London Cholera Outbreak ۵۷۸ ۳ CSV DOC
HistData Snow.pumps John Snow’s Map and Data on the 1854 London Cholera Outbreak ۱۳ ۴ CSV DOC
HistData Snow.streets John Snow’s Map and Data on the 1854 London Cholera Outbreak ۱۲۴۱ ۴ CSV DOC
HistData Wheat Playfair’s Data on Wages and the Price of Wheat ۵۳ ۳ CSV DOC
HistData Wheat.monarchs Playfair’s Data on Wages and the Price of Wheat ۱۲ ۴ CSV DOC
HistData Yeast Student’s (1906) Yeast Cell Counts ۳۶ ۳ CSV DOC
HistData YeastD.mat Student’s (1906) Yeast Cell Counts ۲۰ ۲۰ CSV DOC
HistData ZeaMays Darwin’s Heights of Cross- and Self-fertilized Zea May Pairs ۱۵ ۵ CSV DOC
lattice barley Yield data from a Minnesota barley trial ۹۰ ۳ CSV DOC
lattice environmental Atmospheric environmental conditions in New York City ۱۱۱ ۴ CSV DOC
lattice ethanol Engine exhaust fumes from burning ethanol ۸۸ ۳ CSV DOC
lattice melanoma Melanoma skin cancer incidence ۳۷ ۲ CSV DOC
lattice singer Heights of New York Choral Society singers ۲۳۵ ۲ CSV DOC
MASS Aids2 Australian AIDS Survival Data ۲۸۴۳ ۷ CSV DOC
MASS Animals Brain and Body Weights for 28 Species ۲۸ ۲ CSV DOC
MASS Boston Housing Values in Suburbs of Boston ۵۰۶ ۱۴ CSV DOC
MASS Cars93 Data from 93 Cars on Sale in the USA in 1993 ۹۳ ۲۷ CSV DOC
MASS Cushings Diagnostic Tests on Patients with Cushing’s Syndrome ۲۷ ۳ CSV DOC
MASS DDT DDT in Kale ۱۵ ۱ CSV DOC
MASS GAGurine Level of GAG in Urine of Children ۳۱۴ ۲ CSV DOC
MASS Insurance Numbers of Car Insurance claims ۶۴ ۵ CSV DOC
MASS Melanoma Survival from Malignant Melanoma ۲۰۵ ۷ CSV DOC
MASS OME Tests of Auditory Perception in Children with OME ۱۰۹۷ ۷ CSV DOC
MASS Pima.te Diabetes in Pima Indian Women ۳۳۲ ۸ CSV DOC
MASS Pima.tr Diabetes in Pima Indian Women ۲۰۰ ۸ CSV DOC
MASS Pima.tr2 Diabetes in Pima Indian Women ۳۰۰ ۸ CSV DOC
MASS Rabbit Blood Pressure in Rabbits ۶۰ ۵ CSV DOC
MASS Rubber Accelerated Testing of Tyre Rubber ۳۰ ۳ CSV DOC
MASS SP500 Returns of the Standard and Poors 500 ۲۷۸۳ ۱ CSV DOC
MASS Sitka Growth Curves for Sitka Spruce Trees in 1988 ۳۹۵ ۴ CSV DOC
MASS Sitka89 Growth Curves for Sitka Spruce Trees in 1989 ۶۳۲ ۴ CSV DOC
MASS Skye AFM Compositions of Aphyric Skye Lavas ۲۳ ۳ CSV DOC
MASS Traffic Effect of Swedish Speed Limits on Accidents ۱۸۴ ۴ CSV DOC
MASS UScereal Nutritional and Marketing Information on US Cereals ۶۵ ۱۱ CSV DOC
MASS UScrime The Effect of Punishment Regimes on Crime Rates ۴۷ ۱۶ CSV DOC
MASS VA Veteran’s Administration Lung Cancer Trial ۱۳۷ ۸ CSV DOC
MASS abbey Determinations of Nickel Content ۳۱ ۱ CSV DOC
MASS accdeaths Accidental Deaths in the US 1973-1978 ۷۲ ۲ CSV DOC
MASS anorexia Anorexia Data on Weight Change ۷۲ ۳ CSV DOC
MASS bacteria Presence of Bacteria after Drug Treatments ۲۲۰ ۶ CSV DOC
MASS beav1 Body Temperature Series of Beaver 1 ۱۱۴ ۴ CSV DOC
MASS beav2 Body Temperature Series of Beaver 2 ۱۰۰ ۴ CSV DOC
MASS biopsy Biopsy Data on Breast Cancer Patients ۶۹۹ ۱۱ CSV DOC
MASS birthwt Risk Factors Associated with Low Infant Birth Weight ۱۸۹ ۱۰ CSV DOC
MASS cabbages Data from a cabbage field trial ۶۰ ۴ CSV DOC
MASS caith Colours of Eyes and Hair of People in Caithness ۴ ۵ CSV DOC
MASS cats Anatomical Data from Domestic Cats ۱۴۴ ۳ CSV DOC
MASS cement Heat Evolved by Setting Cements ۱۳ ۵ CSV DOC
MASS chem Copper in Wholemeal Flour ۲۴ ۱ CSV DOC
MASS coop Co-operative Trial in Analytical Chemistry ۲۵۲ ۴ CSV DOC
MASS cpus Performance of Computer CPUs ۲۰۹ ۹ CSV DOC
MASS crabs Morphological Measurements on Leptograpsus Crabs ۲۰۰ ۸ CSV DOC
MASS deaths Monthly Deaths from Lung Diseases in the UK ۷۲ ۲ CSV DOC
MASS drivers Deaths of Car Drivers in Great Britain 1969-84 ۱۹۲ ۲ CSV DOC
MASS eagles Foraging Ecology of Bald Eagles ۸ ۵ CSV DOC
MASS epil Seizure Counts for Epileptics ۲۳۶ ۹ CSV DOC
MASS farms Ecological Factors in Farm Management ۲۰ ۴ CSV DOC
MASS fgl Measurements of Forensic Glass Fragments ۲۱۴ ۱۰ CSV DOC
MASS forbes Forbes’ Data on Boiling Points in the Alps ۱۷ ۲ CSV DOC
MASS galaxies Velocities for 82 Galaxies ۸۲ ۱ CSV DOC
MASS gehan Remission Times of Leukaemia Patients ۴۲ ۴ CSV DOC
MASS genotype Rat Genotype Data ۶۱ ۳ CSV DOC
MASS geyser Old Faithful Geyser Data ۲۹۹ ۲ CSV DOC
MASS gilgais Line Transect of Soil in Gilgai Territory ۳۶۵ ۹ CSV DOC
MASS hills Record Times in Scottish Hill Races ۳۵ ۳ CSV DOC
MASS housing Frequency Table from a Copenhagen Housing Conditions Survey ۱۴۴۸ ۴ CSV DOC
MASS immer Yields from a Barley Field Trial ۳۰ ۴ CSV DOC
MASS leuk Survival Times and White Blood Counts for Leukaemia Patients ۳۳ ۳ CSV DOC
MASS mammals Brain and Body Weights for 62 Species of Land Mammals ۶۲ ۲ CSV DOC
MASS mcycle Data from a Simulated Motorcycle Accident ۱۳۳ ۲ CSV DOC
MASS menarche Age of Menarche in Warsaw ۲۵ ۳ CSV DOC
MASS michelson Michelson’s Speed of Light Data ۱۰۰ ۳ CSV DOC
MASS minn38 Minnesota High School Graduates of 1938 ۱۶۸ ۵ CSV DOC
MASS motors Accelerated Life Testing of Motorettes ۴۰ ۳ CSV DOC
MASS muscle Effect of Calcium Chloride on Muscle Contraction in Rat Hearts ۶۰ ۳ CSV DOC
MASS newcomb Newcomb’s Measurements of the Passage Time of Light ۶۶ ۱ CSV DOC
MASS nlschools Eighth-Grade Pupils in the Netherlands ۲۲۸۷ ۶ CSV DOC
MASS npk Classical N, P, K Factorial Experiment ۲۴ ۵ CSV DOC
MASS npr1 US Naval Petroleum Reserve No. 1 data ۱۰۴ ۴ CSV DOC
MASS oats Data from an Oats Field Trial ۷۲ ۴ CSV DOC
MASS painters The Painter’s Data of de Piles ۵۴ ۵ CSV DOC
MASS petrol N. L. Prater’s Petrol Refinery Data ۳۲ ۶ CSV DOC
MASS quine Absenteeism from School in Rural New South Wales ۱۴۶ ۵ CSV DOC
MASS road Road Accident Deaths in US States ۲۶ ۶ CSV DOC
MASS rotifer Numbers of Rotifers by Fluid Density ۲۰ ۵ CSV DOC
MASS ships Ships Damage Data ۴۰ ۷ CSV DOC
MASS shrimp Percentage of Shrimp in Shrimp Cocktail ۱۸ ۱ CSV DOC
MASS shuttle Space Shuttle Autolander Problem ۲۵۶ ۷ CSV DOC
MASS snails Snail Mortality Data ۹۶ ۶ CSV DOC
MASS steam The Saturated Steam Pressure Data ۱۴ ۲ CSV DOC
MASS stormer The Stormer Viscometer Data ۲۳ ۳ CSV DOC
MASS survey Student Survey Data ۲۳۷ ۱۲ CSV DOC
MASS synth.te Synthetic Classification Problem ۱۰۰۰ ۳ CSV DOC
MASS synth.tr Synthetic Classification Problem ۲۵۰ ۳ CSV DOC
MASS topo Spatial Topographic Data ۵۲ ۳ CSV DOC
MASS waders Counts of Waders at 15 Sites in South Africa ۱۵ ۱۹ CSV DOC
MASS whiteside House Insulation: Whiteside’s Data ۵۶ ۳ CSV DOC
MASS wtloss Weight Loss Data from an Obese Patient ۵۲ ۲ CSV DOC
plm Cigar Cigarette Consumption ۱۳۸۰ ۹ CSV DOC
plm Crime Crime in North Carolina ۶۳۰ ۲۴ CSV DOC
plm EmplUK Employment and Wages in the United Kingdom ۱۰۳۱ ۷ CSV DOC
plm Gasoline Gasoline Consumption ۳۴۲ ۶ CSV DOC
plm Grunfeld Grunfeld’s Investment Data ۲۰۰ ۵ CSV DOC
plm Hedonic Hedonic Prices of Census Tracts in the Boston Area ۵۰۶ ۱۵ CSV DOC
plm LaborSupply Wages and Hours Worked ۵۳۲۰ ۷ CSV DOC
plm Males Wages and Education of Young Males ۴۳۶۰ ۱۲ CSV DOC
plm Parity Purchasing Power Parity and other parity relationships ۱۷۶۸ ۹ CSV DOC
plm Produc US States Production ۸۱۶ ۱۱ CSV DOC
plm RiceFarms Production of Rice in India ۱۰۲۶ ۲۰ CSV DOC
plm Snmesp Employment and Wages in Spain ۵۹۰۴ ۸ CSV DOC
plm SumHes The Penn World Table, v. 5 ۳۲۵۰ ۷ CSV DOC
plm Wages Panel Data of Individual Wages ۴۱۶۵ ۱۲ CSV DOC
plyr baseball Yearly batting records for all major league baseball players ۲۱۶۹۹ ۲۲ CSV DOC
pscl AustralianElectionPolling Political opinion polls in Australia, 2004-07 ۲۳۹ ۱۴ CSV DOC
pscl AustralianElections elections to Australian House of Representatives, 1949-2007 ۲۴ ۱۹ CSV DOC
pscl EfronMorris Batting Averages for 18 major league baseball players, 1970 ۱۸ ۷ CSV DOC
pscl RockTheVote Voter turnout experiment, using Rock The Vote ads ۸۵ ۶ CSV DOC
pscl UKHouseOfCommons ۱۹۹۲ United Kingdom electoral returns ۵۲۱ ۱۲ CSV DOC
pscl absentee Absentee and Machine Ballots in Pennsylvania State Senate Races ۲۲ ۸ CSV DOC
pscl admit Applications to a Political Science PhD Program ۱۰۶ ۶ CSV DOC
pscl bioChemists article production by graduate students in biochemistry Ph.D. programs ۹۱۵ ۶ CSV DOC
pscl ca2006 California Congressional Districts in 2006 ۵۳ ۱۳ CSV DOC
pscl iraqVote U.S. Senate vote on the use of force against Iraq, 2002. ۱۰۰ ۶ CSV DOC
pscl politicalInformation Interviewer ratings of respondent levels of political information ۱۸۰۷ ۸ CSV DOC
pscl presidentialElections elections for U.S. President, 1932-2012, by state ۱۰۴۷ ۴ CSV DOC
pscl prussian Prussian army horse kick data ۲۸۰ ۳ CSV DOC
pscl unionDensity cross national rates of trade union density ۲۰ ۴ CSV DOC
pscl vote92 Reports of voting in the 1992 U.S. Presidential election. ۹۰۹ ۹ CSV DOC
reshape2 french_fries Sensory data from a french fries experiment. ۶۹۶ ۹ CSV DOC
reshape2 smiths Demo data describing the Smiths. ۲ ۵ CSV DOC
reshape2 tips Tipping data ۲۴۴ ۷ CSV DOC
rpart car.test.frame Automobile Data from ‘Consumer Reports’ 1990 ۶۰ ۸ CSV DOC
rpart car90 Automobile Data from ‘Consumer Reports’ 1990 ۱۱۱ ۳۴ CSV DOC
rpart cu.summary Automobile Data from ‘Consumer Reports’ 1990 ۱۱۷ ۵ CSV DOC
rpart kyphosis Data on Children who have had Corrective Spinal Surgery ۸۱ ۴ CSV DOC
rpart solder Soldering of Components on Printed-Circuit Boards ۷۲۰ ۶ CSV DOC
rpart stagec Stage C Prostate Cancer ۱۴۶ ۸ CSV DOC
sandwich PublicSchools US Expenditures for Public Schools ۵۱ ۲ CSV DOC
sem Bollen Bollen’s Data on Industrialization and Political Democracy ۷۵ ۱۱ CSV DOC
sem CNES Variables from the 1997 Canadian National Election Study ۱۵۲۹ ۴ CSV DOC
sem Klein Klein’s Data on the U. S. Economy ۲۲ ۱۰ CSV DOC
sem Kmenta Partly Artificial Data on the U. S. Economy ۲۰ ۵ CSV DOC
sem Tests Six Mental Tests ۳۲ ۶ CSV DOC
survival bladder Bladder Cancer Recurrences ۳۴۰ ۷ CSV DOC
survival cancer NCCTG Lung Cancer Data ۲۲۸ ۱۰ CSV DOC
survival cgd Chronic Granulotomous Disease data ۲۰۳ ۱۶ CSV DOC
survival colon Chemotherapy for Stage B/C colon cancer ۱۸۵۸ ۱۶ CSV DOC
survival flchain Assay of serum free light chain for 7874 subjects. ۷۸۷۴ ۱۱ CSV DOC
survival genfan Generator fans ۷۰ ۲ CSV DOC
survival heart Stanford Heart Transplant data ۱۷۲ ۸ CSV DOC
survival kidney Kidney catheter data ۷۶ ۷ CSV DOC
survival leukemia Acute Myelogenous Leukemia survival data ۲۳ ۳ CSV DOC
survival logan Data from the 1972-78 GSS data used by Logan ۸۳۸ ۴ CSV DOC
survival lung NCCTG Lung Cancer Data ۲۲۸ ۱۰ CSV DOC
survival mgus Monoclonal gammapothy data ۲۴۱ ۱۲ CSV DOC
survival mgus2 Monoclonal gammapothy data ۱۳۸۴ ۱۰ CSV DOC
survival myeloid Acute myeloid leukemia ۶۴۶ ۷ CSV DOC
survival nwtco Data from the National Wilm’s Tumor Study ۴۰۲۸ ۹ CSV DOC
survival ovarian Ovarian Cancer Survival Data ۲۶ ۶ CSV DOC
survival pbc Mayo Clinic Primary Biliary Cirrhosis Data ۴۱۸ ۲۰ CSV DOC
survival rats Rat treatment data from Mantel et al ۳۰۰ ۵ CSV DOC
survival retinopathy Diabetic Retinopathy ۳۹۴ ۹ CSV DOC
survival rhDNase rhDNASE data set ۷۶۷ ۸ CSV DOC
survival stanford2 More Stanford Heart Transplant data ۱۸۴ ۵ CSV DOC
survival tobin Tobin’s Tobit data ۲۰ ۳ CSV DOC
survival transplant Liver transplant waiting list ۸۱۵ ۶ CSV DOC
survival veteran Veterans’ Administration Lung Cancer study ۱۳۷ ۸ CSV DOC
vcd Arthritis Arthritis Treatment Data ۸۴ ۵ CSV DOC
vcd Baseball Baseball Data ۳۲۲ ۲۵ CSV DOC
vcd BrokenMarriage Broken Marriage Data ۲۰ ۴ CSV DOC
vcd Bundesliga Ergebnisse der Fussball-Bundesliga ۱۴۰۱۸ ۷ CSV DOC
vcd Bundestag2005 Votes in German Bundestag Election 2005 ۱۶ ۵ CSV DOC
vcd Butterfly Butterfly Species in Malaya ۲۴ NA CSV DOC
vcd CoalMiners Breathlessness and Wheeze in Coal Miners ۲ ۲ CSV DOC
vcd DanishWelfare Danish Welfare Study Data ۱۸۰ ۵ CSV DOC
vcd Employment Employment Status ۲ ۶ CSV DOC
vcd Federalist ‘May’ in Federalist Papers ۷ NA CSV DOC
vcd Hitters Hitters Data ۳۲۲ ۲۰ CSV DOC
vcd HorseKicks Death by Horse Kicks ۵ NA CSV DOC
vcd Hospital Hospital data ۳ ۳ CSV DOC
vcd JobSatisfaction Job Satisfaction Data ۸ ۴ CSV DOC
vcd JointSports Opinions About Joint Sports ۴۰ ۵ CSV DOC
vcd Lifeboats Lifeboats on the Titanic ۱۸ ۸ CSV DOC
vcd NonResponse Non-Response Survey Data ۱۲ ۴ CSV DOC
vcd OvaryCancer Ovary Cancer Data ۱۶ ۵ CSV DOC
vcd PreSex Pre-marital Sex and Divorce ۲ ۲ CSV DOC
vcd Punishment Corporal Punishment Data ۳۶ ۵ CSV DOC
vcd RepVict Repeat Victimization Data ۸ ۸ CSV DOC
vcd Saxony Families in Saxony ۱۳ NA CSV DOC
vcd SexualFun Sex is Fun ۴ ۴ CSV DOC
vcd SpaceShuttle Space Shuttle O-ring Failures ۲۴ ۶ CSV DOC
vcd Suicide Suicide Rates in Germany ۳۰۶ ۶ CSV DOC
vcd Trucks Truck Accidents Data ۲۴ ۵ CSV DOC
vcd UKSoccer UK Soccer Scores ۵ ۵ CSV DOC
vcd VisualAcuity Visual Acuity in Left and Right Eyes ۳۲ ۴ CSV DOC
vcd VonBort Von Bortkiewicz Horse Kicks Data ۲۸۰ ۴ CSV DOC
vcd WeldonDice Weldon’s Dice Data ۱۱ NA CSV DOC
vcd WomenQueue Women in Queues ۱۱ NA CSV DOC
Zelig MatchIt.url Table of links for Zelig ۲ ۲ CSV DOC
Zelig PErisk Political Economic Risk Data from 62 Countries in 1987 ۶۲ ۶ CSV DOC
Zelig SupremeCourt U.S. Supreme Court Vote Matrix ۴۳ ۹ CSV DOC
Zelig Weimar ۱۹۳۲ Weimar election data ۱۰ ۱۱ CSV DOC
Zelig Zelig.url Table of links for Zelig ۴۹ ۲ CSV DOC
Zelig approval U.S. Presidential Approval Data ۶۵ ۸ CSV DOC
Zelig bivariate Sample data for bivariate probit regression ۷۸ ۶ CSV DOC
Zelig coalition Coalition Dissolution in Parliamentary Democracies ۳۱۴ ۷ CSV DOC
Zelig coalition2 Coalition Dissolution in Parliamentary Democracies, Modified Version ۳۱۴ ۸ CSV DOC
Zelig eidat Simulation Data for Ecological Inference ۱۰ ۴ CSV DOC
Zelig free1 Freedom of Speech Data ۴۵۰ ۱۱ CSV DOC
Zelig free2 Freedom of Speech Data ۴۵۰ ۱۱ CSV DOC
Zelig friendship Simulated Example of Schoolchildren Friendship Network ۰ ۷ CSV DOC
Zelig grunfeld Simulation Data for model Seemingly Unrelated Regression (sur) that corresponds to method SUR of systemfit ۲۰ ۷ CSV DOC
Zelig hoff Social Security Expenditure Data ۳۶ ۵ CSV DOC
Zelig homerun Sample Data on Home Runs Hit By Mark McGwire and Sammy Sosa in 1998. ۳۱۴ ۵ CSV DOC
Zelig immi1 Individual Preferences Over Immigration Policy ۲۴۸۵ ۵ CSV DOC
Zelig immi2 Individual Preferences Over Immigration Policy ۲۴۸۵ ۵ CSV DOC
Zelig immi3 Individual Preferences Over Immigration Policy ۲۴۸۵ ۵ CSV DOC
Zelig immi4 Individual Preferences Over Immigration Policy ۲۴۸۵ ۵ CSV DOC
Zelig immi5 Individual Preferences Over Immigration Policy ۲۴۸۵ ۵ CSV DOC
Zelig immigration Individual Preferences Over Immigration Policy ۲۴۸۵ ۵ CSV DOC
Zelig klein Simulation Data for model Two-Stage Least Square (twosls) that corresponds to method 2SLS of systemfit ۲۱ ۱۴ CSV DOC
Zelig kmenta Simulation Data for model Three-Stage Least Square (threesls) that corresponds to method 3SLS of systemfit ۲۰ ۵ CSV DOC
Zelig macro Macroeconomic Data ۳۵۰ ۶ CSV DOC
Zelig mexico Voting Data from the 1988 Mexican Presidental Election ۱۳۵۹ ۳۳ CSV DOC
Zelig mid Militarized Interstate Disputes ۳۱۲۶ ۷ CSV DOC
Zelig newpainters The Discretized Painter’s Data of de Piles ۵۴ ۴ CSV DOC
Zelig sanction Multilateral Economic Sanctions ۷۸ ۸ CSV DOC
Zelig seatshare Left Party Seat Share in 11 OECD Countries ۳۸۴ ۴ CSV DOC
Zelig sna.ex Simulated Example of Social Network Data ۰ ۵ CSV DOC
Zelig swiss Swiss Fertility and Socioeconomic Indicators (1888) Data ۴۷ ۶ CSV DOC
Zelig tobin Tobin’s Tobit Data ۲۰ ۳ CSV DOC
Zelig turnout Turnout Data Set from the National Election Survey ۲۰۰۰ ۵ CSV DOC
Zelig voteincome Sample Turnout and Demographic Data from the 2000 Current Population Survey ۱۵۰۰ ۷ CSV DOC
HSAUR BCG BCG Vaccine Data ۱۳ ۷ CSV DOC
HSAUR BtheB Beat the Blues Data ۱۰۰ ۸ CSV DOC
HSAUR CYGOB1 CYG OB1 Star Cluster Data ۴۷ ۲ CSV DOC
HSAUR Forbes2000 The Forbes 2000 Ranking of the World’s Biggest Companies (Year 2004) ۲۰۰۰ ۸ CSV DOC
HSAUR GHQ General Health Questionnaire ۲۲ ۴ CSV DOC
HSAUR Lanza Prevention of Gastointestinal Damages ۱۹۸ ۳ CSV DOC
HSAUR agefat Total Body Composision Data ۲۵ ۳ CSV DOC
HSAUR aspirin Aspirin Data ۷ ۴ CSV DOC
HSAUR birthdeathrates Birth and Death Rates Data ۶۹ ۲ CSV DOC
HSAUR bladdercancer Bladder Cancer Data ۳۱ ۳ CSV DOC
HSAUR clouds Cloud Seeding Data ۲۴ ۷ CSV DOC
HSAUR epilepsy Epilepsy Data ۲۳۶ ۶ CSV DOC
HSAUR foster Foster Feeding Experiment ۶۱ ۳ CSV DOC
HSAUR heptathlon Olympic Heptathlon Seoul 1988 ۲۵ ۸ CSV DOC
HSAUR mastectomy Survival Times after Mastectomy of Breast Cancer Patients ۴۴ ۳ CSV DOC
HSAUR meteo Meteorological Measurements for 11 Years ۱۱ ۶ CSV DOC
HSAUR orallesions Oral Lesions in Rural India ۸ ۳ CSV DOC
HSAUR phosphate Phosphate Level Data ۳۳ ۹ CSV DOC
HSAUR pistonrings Piston Rings Failures ۴ ۳ CSV DOC
HSAUR planets Exoplanets Data ۱۰۱ ۳ CSV DOC
HSAUR plasma Blood Screening Data ۳۲ ۳ CSV DOC
HSAUR polyps Familial Andenomatous Polyposis ۲۰ ۳ CSV DOC
HSAUR polyps3 Familial Andenomatous Polyposis ۲۲ ۵ CSV DOC
HSAUR pottery Romano-British Pottery Data ۴۵ ۹ CSV DOC
HSAUR rearrests Rearrests of Juvenile Felons ۲ ۲ CSV DOC
HSAUR respiratory Respiratory Illness Data ۴۴۴ ۸ CSV DOC
HSAUR roomwidth Students Estimates of Lecture Room Width ۱۱۳ ۲ CSV DOC
HSAUR schizophrenia Age of Onset of Schizophrenia Data ۲۵۱ ۲ CSV DOC
HSAUR schizophrenia2 Schizophrenia Data ۲۲۰ ۴ CSV DOC
HSAUR schooldays Days not Spent at School ۱۵۴ ۵ CSV DOC
HSAUR skulls Egyptian Skulls ۱۵۰ ۵ CSV DOC
HSAUR smoking Nicotine Gum and Smoking Cessation ۲۶ ۴ CSV DOC
HSAUR students Student Risk Taking ۳۵ ۳ CSV DOC
HSAUR suicides Crowd Baiting Behaviour and Suicides ۲ ۲ CSV DOC
HSAUR toothpaste Toothpaste Data ۹ ۷ CSV DOC
HSAUR voting House of Representatives Voting Data ۲۵ ۴ CSV DOC
HSAUR water Mortality and Water Hardness ۶۱ ۴ CSV DOC
HSAUR watervoles Water Voles Data ۱۴ ۱۴ CSV DOC
HSAUR waves Electricity from Wave Power at Sea ۱۸ ۲ CSV DOC
HSAUR weightgain Gain in Weight of Rats ۴۰ ۳ CSV DOC
HSAUR womensrole Womens Role in Society ۴۲ ۴ CSV DOC
psych Bechtoldt Seven data sets showing a bifactor solution. ۱۷ ۱۷ CSV DOC
psych Bechtoldt.1 Seven data sets showing a bifactor solution. ۱۷ ۱۷ CSV DOC
psych Bechtoldt.2 Seven data sets showing a bifactor solution. ۱۷ ۱۷ CSV DOC
psych Dwyer ۸ cognitive variables used by Dwyer for an example. ۸ ۸ CSV DOC
psych Gleser Example data from Gleser, Cronbach and Rajaratnam (1965) to show basic principles of generalizability theory. ۱۲ ۱۲ CSV DOC
psych Gorsuch Example data set from Gorsuch (1997) for an example factor extension. ۱۰ ۱۰ CSV DOC
psych Harman.5 ۵ socio-economic variables from Harman (1967) ۱۲ ۵ CSV DOC
psych Harman.8 Correlations of eight physical variables (from Harman, 1966) ۸ ۸ CSV DOC
psych Harman.political Eight political variables used by Harman (1967) as example 8.17 ۸ ۸ CSV DOC
psych Holzinger Seven data sets showing a bifactor solution. ۱۴ ۱۴ CSV DOC
psych Holzinger.9 Seven data sets showing a bifactor solution. ۹ ۹ CSV DOC
psych Reise Seven data sets showing a bifactor solution. ۱۶ ۱۶ CSV DOC
psych Schmid ۱۲ variables created by Schmid and Leiman to show the Schmid-Leiman Transformation ۱۲ ۱۲ CSV DOC
psych Schutz The Schutz correlation matrix example from Shapiro and ten Berge ۹ ۹ CSV DOC
psych Thurstone Seven data sets showing a bifactor solution. ۹ ۹ CSV DOC
psych Thurstone.33 Seven data sets showing a bifactor solution. ۹ ۹ CSV DOC
psych Tucker ۹ Cognitive variables discussed by Tucker and Lewis (1973) ۹ ۹ CSV DOC
psych ability ۱۶ ability items scored as correct or incorrect. ۱۵۲۵ ۱۶ CSV DOC
psych affect Two data sets of affect and arousal scores as a function of personality and movie conditions ۳۳۰ ۲۰ CSV DOC
psych bfi ۲۵ Personality items representing 5 factors ۲۸۰۰ ۲۸ CSV DOC
psych bfi.dictionary ۲۵ Personality items representing 5 factors ۲۸ ۷ CSV DOC
psych blot Bond’s Logical Operations Test – BLOT ۱۵۰ ۳۵ CSV DOC
psych burt ۱۱ emotional variables from Burt (1915) ۱۱ ۱۱ CSV DOC
psych cattell ۱۲ cognitive variables from Cattell (1963) ۱۲ ۱۲ CSV DOC
psych cities Distances between 11 US cities ۱۱ ۱۱ CSV DOC
psych cubits Galton’s example of the relationship between height and ‘cubit’ or forearm length ۹ ۸ CSV DOC
psych cushny A data set from Cushny and Peebles (1905) on the effect of three drugs on hours of sleep, used by Student (1908) ۱۰ ۷ CSV DOC
psych epi Eysenck Personality Inventory (EPI) data for 3570 participants ۳۵۷۰ ۵۷ CSV DOC
psych epi.bfi ۱۳ personality scales from the Eysenck Personality Inventory and Big 5 inventory ۲۳۱ ۱۳ CSV DOC
psych epi.dictionary Eysenck Personality Inventory (EPI) data for 3570 participants ۵۷ ۱ CSV DOC
psych galton Galton’s Mid parent child height data ۹۲۸ ۲ CSV DOC
psych heights A data.frame of the Galton (1888) height and cubit data set. ۳۴۸ ۲ CSV DOC
psych income US family income from US census 2008 ۴۴ ۴ CSV DOC
psych iqitems ۱۶ multiple choice IQ items ۱۵۲۵ ۱۶ CSV DOC
psych msq ۷۵ mood items from the Motivational State Questionnaire for 3896 participants ۳۸۹۶ ۹۲ CSV DOC
psych neo NEO correlation matrix from the NEO_PI_R manual ۳۰ ۳۰ CSV DOC
psych peas Galton’s Peas ۷۰۰ ۲ CSV DOC
psych sat.act ۳ Measures of ability: SATV, SATQ, ACT ۷۰۰ ۶ CSV DOC
psych withinBetween An example of the distinction between within group and between group correlations ۱۶ ۱۰ CSV DOC
quantreg Bosco Boscovich Data ۵ ۲ CSV DOC
quantreg CobarOre Cobar Ore data ۳۸ ۳ CSV DOC
quantreg Mammals Garland(1983) Data on Running Speed of Mammals ۱۰۷ ۴ CSV DOC
quantreg barro Barro Data ۱۶۱ ۱۴ CSV DOC
quantreg engel Engel Data ۲۳۵ ۲ CSV DOC
quantreg gasprice Time Series of US Gasoline Prices ۶۹۵ ۲ CSV DOC
quantreg uis UIS Drug Treatment study data ۵۷۵ ۱۸ CSV DOC
geepack dietox Growth curves of pigs in a 3×3 factorial experiment ۸۶۱ ۷ CSV DOC
geepack koch Ordinal Data from Koch ۲۸۸ ۴ CSV DOC
geepack ohio Ohio Children Wheeze Status ۲۱۴۸ ۴ CSV DOC
geepack respdis Clustered Ordinal Respiratory Disorder ۱۱۱ ۵ CSV DOC
geepack respiratory Data from a clinical trial comparing two treatments for a respiratory illness ۴۴۴ ۸ CSV DOC
geepack seizure Epiliptic Seizures ۵۹ ۷ CSV DOC
geepack sitka89 Growth of Sitka Spruce Trees ۶۳۲ ۴ CSV DOC
geepack spruce Log-size of 79 Sitka spruce trees ۱۰۲۷ ۶ CSV DOC
texmex liver Liver related laboratory data ۶۰۶ ۹ CSV DOC
texmex nidd Rain, wavesurge, portpirie and nidd datasets. ۱۵۴ ۱ CSV DOC
texmex portpirie Rain, wavesurge, portpirie and nidd datasets. ۶۵ ۲ CSV DOC
texmex rain Rain, wavesurge, portpirie and nidd datasets. ۱۷۵۳۱ ۱ CSV DOC
texmex summer Air pollution data, separately for summer and winter months ۵۷۸ ۵ CSV DOC
texmex wavesurge Rain, wavesurge, portpirie and nidd datasets. ۲۸۹۴ ۲ CSV DOC
texmex winter Air pollution data, separately for summer and winter months ۵۳۲ ۵ CSV DOC
multgee arthritis Rheumatoid Arthritis Clinical Trial ۹۰۶ ۷ CSV DOC
multgee housing Homeless Data ۱۴۴۸ ۴ CSV DOC
evir bmw Daily Log Returns on BMW Share Price ۶۱۴۶ ۱ CSV DOC
evir danish Danish Fire Insurance Claims ۲۱۶۷ ۱ CSV DOC
evir nidd.annual The River Nidd Data ۳۵ ۱ CSV DOC
evir nidd.thresh The River Nidd Data ۱۵۴ ۱ CSV DOC
evir siemens Daily Log Returns on Siemens Share Price ۶۱۴۶ ۱ CSV DOC
evir sp.raw SP Data to June 1993 ۸۴۱۵ ۱ CSV DOC
evir spto87 SP Return Data to October 1987 ۶۹۸۵ ۱ CSV DOC
lme4 Arabidopsis Arabidopsis clipping/fertilization data ۶۲۵ ۸ CSV DOC
lme4 Dyestuff Yield of dyestuff by batch ۳۰ ۲ CSV DOC
lme4 Dyestuff2 Yield of dyestuff by batch ۳۰ ۲ CSV DOC
lme4 InstEval University Lecture/Instructor Evaluations by Students at ETH ۷۳۴۲۱ ۷ CSV DOC
lme4 Pastes Paste strength by batch and cask ۶۰ ۴ CSV DOC
lme4 Penicillin Variation in penicillin testing ۱۴۴ ۳ CSV DOC
lme4 VerbAgg Verbal Aggression item responses ۷۵۸۴ ۹ CSV DOC
lme4 cake Breakage Angle of Chocolate Cakes ۲۷۰ ۵ CSV DOC
lme4 cbpp Contagious bovine pleuropneumonia ۵۶ ۴ CSV DOC
lme4 grouseticks Data on red grouse ticks from Elston et al. 2001 ۴۰۳ ۷ CSV DOC
lme4 sleepstudy Reaction times in a sleep deprivation study ۱۸۰ ۳ CSV DOC
mosaicData Alcohol Alcohol Consumption per Capita ۴۱۱ ۴ CSV DOC
mosaicData Birthdays US Births in 1969 – 1988 ۳۷۲۸۶۴ ۷ CSV DOC
mosaicData Births US Births ۷۳۰۵ ۸ CSV DOC
mosaicData Births78 US Births in 1978 ۳۶۵ ۴ CSV DOC
mosaicData CPS85 Data from the 1985 Current Population Survey (CPS85) ۵۳۴ ۱۱ CSV DOC
mosaicData CoolingWater CoolingWater ۲۲۲ ۲ CSV DOC
mosaicData Countries Countries ۲۸۸ ۳ CSV DOC
mosaicData Dimes Weight of dimes ۳۰ ۲ CSV DOC
mosaicData Galton Galton’s dataset of parent and child heights ۸۹۸ ۶ CSV DOC
mosaicData Gestation Data from the Child Health and Development Studies ۱۲۳۶ ۲۳ CSV DOC
mosaicData GoosePermits Goose Permit Study ۱۱ ۳ CSV DOC
mosaicData HELPfull Health Evaluation and Linkage to Primary Care ۱۴۷۲ ۷۸۸ CSV DOC
mosaicData HELPmiss Health Evaluation and Linkage to Primary Care ۴۷۰ ۲۵ CSV DOC
mosaicData HELPrct Health Evaluation and Linkage to Primary Care ۴۵۳ ۲۷ CSV DOC
mosaicData HeatX Data from a heat exchanger laboratory ۶ ۷ CSV DOC
mosaicData KidsFeet Foot measurements in children ۳۹ ۸ CSV DOC
mosaicData Marriage Marriage records ۹۸ ۱۵ CSV DOC
mosaicData Mites Mites and Wilt Disease ۴۷ ۲ CSV DOC
mosaicData RailTrail Volume of Users of a Rail Trail ۹۰ ۱۰ CSV DOC
mosaicData Riders Volume of Users of a Massachusetts Rail Trail ۹۰ ۱۲ CSV DOC
mosaicData SAT State by State SAT data ۵۰ ۸ CSV DOC
mosaicData SaratogaHouses Houses in Saratoga County (2006) ۱۷۲۸ ۱۶ CSV DOC
mosaicData SnowGR Snowfall data for Grand Rapids, MI ۱۱۹ ۱۵ CSV DOC
mosaicData SwimRecords ۱۰۰ m Swimming World Records ۶۲ ۳ CSV DOC
mosaicData TenMileRace Cherry Blossom Race ۸۶۳۶ ۵ CSV DOC
mosaicData Utilities Utility bills ۱۱۷ ۱۲ CSV DOC
mosaicData Utilities2 Utility bills ۱۱۷ ۱۹ CSV DOC
mosaicData Whickham Data from the Whickham survey ۱۳۱۴ ۳ CSV DOC
ISLR Auto Auto Data Set ۳۹۲ ۹ CSV DOC
ISLR Caravan The Insurance Company (TIC) Benchmark ۵۸۲۲ ۸۶ CSV DOC
ISLR Carseats Sales of Child Car Seats ۴۰۰ ۱۱ CSV DOC
ISLR College U.S. News and World Report’s College Data ۷۷۷ ۱۸ CSV DOC
ISLR Default Credit Card Default Data ۱۰۰۰۰ ۴ CSV DOC
ISLR Hitters Baseball Data ۳۲۲ ۲۰ CSV DOC
ISLR OJ Orange Juice Data ۱۰۷۰ ۱۸ CSV DOC
ISLR Portfolio Portfolio Data ۱۰۰ ۲ CSV DOC
ISLR Smarket S&P Stock Market Data ۱۲۵۰ ۹ CSV DOC
ISLR Wage Mid-Atlantic Wage Data ۳۰۰۰ ۱۲ CSV DOC
ISLR Weekly Weekly S&P Stock Market Data ۱۰۸۹ ۹ CSV DOC
Stat2Data Alfalfa Alfalfa ۱۵ ۳ CSV DOC
Stat2Data ArcheryData ArcheryData ۱۸ ۷ CSV DOC
Stat2Data AutoPollution AutoPollution ۳۶ ۴ CSV DOC
Stat2Data Backpack Backpack ۱۰۰ ۹ CSV DOC
Stat2Data BaseballTimes BaseballTimes ۱۵ ۷ CSV DOC
Stat2Data BeeStings BeeStings ۱۸ ۳ CSV DOC
Stat2Data BirdNest BirdNest ۸۴ ۱۲ CSV DOC
Stat2Data Blood1 Blood1 ۵۰۰ ۳ CSV DOC
Stat2Data BlueJays Blue Jays ۱۲۳ ۹ CSV DOC
Stat2Data BritishUnions BritishUnions ۱۷ ۷ CSV DOC
Stat2Data CAFE CAFE ۱۰۰ ۷ CSV DOC
Stat2Data CO2 CO2 ۲۳۷ ۲ CSV DOC
Stat2Data CalciumBP CalciumBP ۲۱ ۲ CSV DOC
Stat2Data CancerSurvival CancerSurvival ۶۴ ۲ CSV DOC
Stat2Data Caterpillars Caterpillars ۲۶۷ ۱۸ CSV DOC
Stat2Data Cereal Cereal ۳۶ ۴ CSV DOC
Stat2Data ChemoTHC ChemoTHC ۲ ۴ CSV DOC
Stat2Data ChildSpeaks ChildSpeaks ۲۱ ۳ CSV DOC
Stat2Data Clothing Clothing ۶۰ ۸ CSV DOC
Stat2Data CloudSeeding Cloud Seeding ۲۸ ۷ CSV DOC
Stat2Data CloudSeeding2 Cloud Seeding 2 ۱۰۸ ۸ CSV DOC
Stat2Data CrackerFiber Cracker Fiber in Diets ۴۸ ۳ CSV DOC
Stat2Data Cuckoo Cuckoo ۱۲۰ ۲ CSV DOC
Stat2Data Day1Survey Day1Survey ۴۳ ۱۳ CSV DOC
Stat2Data Diamonds Diamonds ۳۵۱ ۶ CSV DOC
Stat2Data Diamonds2 Diamonds2 ۳۰۷ ۶ CSV DOC
Stat2Data Election08 Election08 ۵۱ ۷ CSV DOC
Stat2Data Ethanol Ethanol ۱۶ ۳ CSV DOC
Stat2Data FGByDistance FGByDistance ۵۱ ۷ CSV DOC
Stat2Data FantasyBaseball FantasyBaseball ۲۴ ۹ CSV DOC
Stat2Data Fertility Fertility ۳۳۳ ۱۰ CSV DOC
Stat2Data Film Film ۱۰۰ ۹ CSV DOC
Stat2Data FinalFourIzzo FinalFourIzzo ۱۶۶۴ ۴ CSV DOC
Stat2Data FinalFourLong FinalFourLong ۲۰۴۸ ۳ CSV DOC
Stat2Data FinalFourShort FinalFourShort ۵۱۲ ۴ CSV DOC
Stat2Data Fingers Fingers ۱۲ ۳ CSV DOC
Stat2Data FirstYearGPA FirstYearGPA ۲۱۹ ۱۰ CSV DOC
Stat2Data FishEggs FishEggs ۳۵ ۴ CSV DOC
Stat2Data FlightResponse FlightResponse ۴۶۴ ۷ CSV DOC
Stat2Data Fluorescence Fluorescence ۵۱ ۲ CSV DOC
Stat2Data FruitFlies FruitFlies ۱۲۵ ۷ CSV DOC
Stat2Data Goldenrod Goldenrod Galls ۱۰۵۵ ۹ CSV DOC
Stat2Data Grocery Grocery ۳۶ ۵ CSV DOC
Stat2Data Gunnels Gunnels ۱۵۹۲ ۱۰ CSV DOC
Stat2Data HawkTail HawkTail ۸۳۸ ۲ CSV DOC
Stat2Data HawkTail2 HawkTail2 ۵۷۷ ۳ CSV DOC
Stat2Data Hawks Hawks ۹۰۸ ۱۹ CSV DOC
Stat2Data HearingTest HearingTest ۹۶ ۳ CSV DOC
Stat2Data HighPeaks HighPeaks ۴۶ ۶ CSV DOC
Stat2Data Hoops Hoops ۱۴۷ ۲۲ CSV DOC
Stat2Data HorsePrices HorsePrices ۵۰ ۵ CSV DOC
Stat2Data Houses Houses ۲۰ ۳ CSV DOC
Stat2Data ICU ICU ۲۰۰ ۹ CSV DOC
Stat2Data InfantMortality InfantMortality ۹ ۲ CSV DOC
Stat2Data InsuranceVote InsuranceVote ۴۳۵ ۹ CSV DOC
Stat2Data Jurors Jurors ۵۲ ۴ CSV DOC
Stat2Data Kids198 Kids198 ۱۹۸ ۵ CSV DOC
Stat2Data LeafHoppers LeafHoppers ۸ ۲ CSV DOC
Stat2Data Leukemia Leukemia ۵۱ ۹ CSV DOC
Stat2Data LongJumpOlympics LongJumpOlympics ۲۶ ۲ CSV DOC
Stat2Data LostLetter LostLetter ۱۴۰ ۸ CSV DOC
Stat2Data MLB2007Standings MLB2007Standings ۳۰ ۲۱ CSV DOC
Stat2Data Marathon Marathon ۱۱۲۷ ۹ CSV DOC
Stat2Data Markets Markets ۵۶ ۵ CSV DOC
Stat2Data MathEnrollment Math Enrollments ۱۱ ۳ CSV DOC
Stat2Data MathPlacement Math Placement ۲۶۹۶ ۱۶ CSV DOC
Stat2Data MedGPA MedGPA ۵۵ ۱۱ CSV DOC
Stat2Data MentalHealth Mental Health Admissions ۳۶ ۳ CSV DOC
Stat2Data MetabolicRate Metabolic Rate of Caterpillars ۳۰۵ ۷ CSV DOC
Stat2Data MetroHealth83 MetroHealth83 ۸۳ ۱۶ CSV DOC
Stat2Data Milgram Milgram ۳۷ ۲ CSV DOC
Stat2Data MothEggs Moth Eggs ۳۹ ۲ CSV DOC
Stat2Data NCbirths NCbirths ۱۴۵۰ ۱۵ CSV DOC
Stat2Data NFL2007Standings NFL2007Standings ۳۲ ۱۰ CSV DOC
Stat2Data Nursing Nursing ۵۲ ۷ CSV DOC
Stat2Data Olives Olives ۱۸ ۷ CSV DOC
Stat2Data Orings Orings ۲۴ ۲ CSV DOC
Stat2Data Overdrawn Overdrawn ۴۵۰ ۴ CSV DOC
Stat2Data PalmBeach PalmBeach ۶۷ ۳ CSV DOC
Stat2Data Pedometer Pedometer ۶۸ ۸ CSV DOC
Stat2Data Perch Perch ۵۶ ۴ CSV DOC
Stat2Data PigFeed PigFeed ۱۲ ۳ CSV DOC
Stat2Data Pines Pines ۱۰۰۰ ۱۵ CSV DOC
Stat2Data Political Political ۵۹ ۹ CSV DOC
Stat2Data Pollster08 Pollster08 ۱۰۲ ۱۱ CSV DOC
Stat2Data Popcorn Popcorn ۱۲ ۳ CSV DOC
Stat2Data PorscheJaguar PorscheJaguar ۶۰ ۵ CSV DOC
Stat2Data PorschePrice PorschePrice ۳۰ ۳ CSV DOC
Stat2Data Pulse Pulse ۲۳۲ ۷ CSV DOC
Stat2Data Putts1 Putts1 ۵۸۷ ۲ CSV DOC
Stat2Data Putts2 Putts2 ۵ ۴ CSV DOC
Stat2Data ReligionGDP ReligionGDP ۴۴ ۹ CSV DOC
Stat2Data Retirement Retirement ۱۶ ۲ CSV DOC
Stat2Data RiverElements RiverElements ۱۲ ۲۷ CSV DOC
Stat2Data RiverIron River Iron ۱۲ ۴ CSV DOC
Stat2Data SATGPA SAT scores and GPA ۲۴ ۳ CSV DOC
Stat2Data SampleFG SampleFG ۳۰ ۱۳ CSV DOC
Stat2Data SandwichAnts Sandwich Ants ۴۸ ۵ CSV DOC
Stat2Data SeaSlugs Sea Slugs ۳۶ ۲ CSV DOC
Stat2Data Sparrows Sparrows ۱۱۶ ۳ CSV DOC
Stat2Data SpeciesArea Species Area ۱۴ ۵ CSV DOC
Stat2Data Speed Speed ۲۱ ۳ CSV DOC
Stat2Data Swahili Swahili ۴۸۰ ۴ CSV DOC
Stat2Data TMS TMS ۲ ۴ CSV DOC
Stat2Data TextPrices Text Prices ۳۰ ۲ CSV DOC
Stat2Data ThreeCars Three Cars ۹۰ ۸ CSV DOC
Stat2Data TipJoke Tip Joke ۲۱۱ ۵ CSV DOC
Stat2Data Titanic Titanic ۱۳۱۳ ۶ CSV DOC
Stat2Data TomlinsonRush LaDainian Tomlinson Rushing Yards ۱۶ ۴ CSV DOC
Stat2Data TwinsLungs TwinsLungs ۱۴ ۳ CSV DOC
Stat2Data USstamps USstamps ۲۵ ۲ CSV DOC
Stat2Data Volts Volts ۵۰ ۲ CSV DOC
Stat2Data WalkingBabies WalkingBabies ۲۴ ۲ CSV DOC
Stat2Data WeightLossIncentive WeightLossIncentive ۳۸ ۳ CSV DOC
Stat2Data WeightLossIncentive4 WeightLossIncentive4 ۳۶ ۲ CSV DOC
Stat2Data WeightLossIncentive7 WeightLossIncentive7 ۳۳ ۲ CSV DOC
Stat2Data WordMemory WordMemory ۴۰ ۴ CSV DOC
Stat2Data YouthRisk2007 YouthRisk2007 ۱۳۳۸۷ ۶ CSV DOC
Stat2Data YouthRisk2009 YouthRisk2009 ۵۰۰ ۶ CSV DOC
hwde IndianIrish Observed genotype frequencies at MN and S loci, for 2 populations ۱۸ ۴ CSV DOC
hwde mendelABC Mendel’s F2 trifactorial data for seed shape (A: round or wrinkled), cotyledon color (B: albumen yellow or green), and seed coat color (C: grey-brown or white) ۲۷ ۴ CSV DOC
mi CHAIN Subset of variables from the CHAIN project ۵۳۲ ۷ CSV DOC
mi nlsyV National Longitudinal Survey of Youth Extract ۴۰۰ ۷ CSV DOC
mediation CEDdata Example Data for the Crossover Encouragement Design ۲۰۰۰ ۷ CSV DOC
mediation boundsdata Example Data for the Design Functions ۱۰۰۰ ۷ CSV DOC
mediation framing Brader, Valentino and Suhay (2008) Framing Experiment Data ۲۶۵ ۱۵ CSV DOC
mediation jobs JOBS II data ۸۹۹ ۱۷ CSV DOC
mediation school School-level data ۵۶۸ ۵ CSV DOC
mediation student Hypothetical student-level data ۹۶۷۹ ۱۳ CSV DOC

منبع :https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/datasets.html

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *