نوشته‌ها

برخی منابع درس پردازش زبان طبیعی دانشگاه های مطرح

پردازش زبان طبیعی به عنوان یکی از شاخه های مهم فناوری هوش مصنوعی, سعی در تحلیل متنی را دارد که از طریق منابع مختلف اطلاعاتی دریافت شده است. با توجه به بالا بودن کاربرد آن در نتایج خیلی از مسائل, نیاز است تا به آن با اهتمام بیشتری پرداخته شود.

در دانشگاه های مختلف مطرح دنیا نیز این درس ارائه میگردد که در ادامه برخی از آنها به همراه منابع درسی (اسلاید و نوت) شان ارائه میشود:

 

دانشگاه استنفورد

درس cs224d یکی از دروس مطرح در حوزه پردازش زبان طبیعی و نیز استفاده از رویکرد یادگیری ژرف در استنفورد بوده است. منابع اطلاعاتی آن در لینک صفحه اصلی این درس به نشانی http://web.stanford.edu/class/cs224n قرار گرفته است. همچنین برای مشاهده فیلم های درسی این دوره به https://mvideox.stanford.edu/Course/848 مراجعه کنید.

سرفصل های درسی آن به صورت ذیل است :

نوع رویداد تاریخ ارائه توضیحات محتویات درسی
جلسه درس Jan 10 معرفی پردازش زبان طبیعی و همچنین یادگیری ژرف

Introduction to NLP and Deep Learning

منابع پیشنهادی مطالعه

 1. [Linear Algebra Review]
 2. [Probability Review]
 3. [Convex Optimization Review]
 4. [More Optimization (SGD) Review]

[python tutorial]
[slides]
[Lecture Notes 1]

جلسه درس Jan 12 بازنمایی وکتوری کلمات و توضیح در خصوص Word2Vec

Word Vector Representations: word2vec

Suggested Readings:

 1. [Word2Vec Tutorial – The Skip-Gram Model]
 2. [Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality]
 3. [Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space]

[slides]
Spotlight: [slides] [paper]

تمرین یک Jan 12 Assignment #1 released [Assignment 1][Written solution]
جلسه درس Jan 17 Advanced Word Vector Representations Suggested Readings:

 1. [GloVe: Global Vectors for Word Representation]
 2. [Improving Distributional Similarity with Lessons Learned fromWord Embeddings]
 3. [Evaluation methods for unsupervised word embeddings]

[slides]
[Lecture Notes 2]
Spotlight: [slides] [paper]

جلسه درس Jan 19 Word Window Classification and Neural Networks Suggested Readings:

 1. cs231n notes on [backprop] and [network architectures]
 2. [Review of differential calculus]
 3. [Natural Language Processing (almost) from Scratch]
 4. [Learning Representations by Backpropogating Errors]

[slides]
[Lecture Notes 3]

جلسه درس Jan 24 Backpropagation and Project Advice Suggested Readings:

 1. [Vector, Matrix, and Tensor Derivatives]
 2. Section 4 of [A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing]

[slides]
Spotlight: [slides] [paper]

جلسه درس Jan 26 Dependency Parsing Suggested Readings:

 1. Joakim Nivre. 2004. Incrementality in Deterministic Dependency Parsing. Workshop on Incremental Parsing.
 2. Danqi Chen and Christopher D. Manning. 2014. A Fast and Accurate Dependency Parser using Neural Networks. EMNLP 2014.
 3. Sandra Kübler, Ryan McDonald, Joakim Nivre. 2009. Dependency Parsing. Morgan and Claypool. [Free access from Stanford campus, only!]
 4. Daniel Andor, Chris Alberti, David Weiss, Aliaksei Severyn, Alessandro Presta, Kuzman Ganchev, Slav Petrov, and Michael Collins. 2016. Globally Normalized Transition-Based Neural Networks. ACL 2016.
 5. Marie-Catherine de Marneffe, Timothy Dozat, Natalia Silveira, Katri Haverinen, Filip Ginter, Joakim Nivre, and Christopher D. Manning. 2014. Universal Stanford Dependencies: A cross-linguistic typology. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014). Revised version for UD v1.
 6. Universal Dependencies website

[slides]
[Lecture Notes 4]
Spotlight: [slides] [paper]

مهلت تمرین یک Jan 26 Assignment #1 due
تمرین دوم Jan 26 Assignment #2 released [Assignment 2][Written solution]
جلسه درس Jan 31 Introduction to TensorFlow Suggested Readings:

 1. [TensorFlow Basic Usage]

[slides]
[Lecture Notes Tensorflow]
Spotlight: [slides] [paper]

جلسه درس Feb 2 Recurrent Neural Networks and Language Models [slides]
[vanishing grad example] [vanishing grad notebook]
Spotlight: [slides] [paper]
جلسه درس Feb 7 Machine translation and advanced recurrent LSTMs and GRUs [slides]
[Lecture Notes 5]
Spotlight: [slides] [paper 1] [paper 2] [paper 3]
مرور Feb 9 Midterm Review [slides]
پروپوزال پروژه Feb 9 Final project proposal due [Project page]
پایان مهلت تمرین دوم Feb 9 Assignment #2 due
تمرین سوم Feb 13 Assignment #3 released [Assignment 3][Written solution]
میانترم Feb 14 In-class midterm [Gradient Computation Notes]
Practice midterms: [Midterm 1] [Midterm 2] [Midterm 1 Solutions] [Midterm 2 Solutions]
جلسه درس Feb 16 Neural Machine Translation and Models with Attention Suggested Readings:

 1. [Sequence to Sequence Learning with Neural Networks]
 2. [Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate]
 3. [Effective Approaches to Attention-based Neural Machine Translation]

[slides]
Spotlight: [slides] [paper]

جلسه درس Feb 21 Gated recurrent units and further topics in NMT Suggested Readings:

 1. [On Using Very Large Target Vocabulary for Neural Machine Translation]
 2. [Pointing the Unknown Words]
 3. [Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units]
 4. [Achieving Open Vocabulary Neural Machine Translation with Hybrid Word-Character Models]

[slides]
[Lecture Notes 6]
Spotlight: [slides] [paper]

جلسه درس Feb 23 End-to-end models for Speech Processing [slides]
پایان مهلت تمرین سوم Feb 25 Assignment #3 due
تمرین چهارم Feb 25 Assignment #4 released Default final project [Assignment 4]
جلسه درس Feb 28 Convolutional Neural Networks Suggested Readings:

 1. [A Convolutional Neural Network for Modelling Sentences]
 2. [Convolutional Neural Networks for Sentence Classification]

[slides]
Spotlight: [slides] [paper]

جلسه درس Mar 2 Tree Recursive Neural Networks and Constituency Parsing Suggested Readings:

 1. [Parsing with Compositional Vector Grammars]
 2. [Recursive Deep Models for Semantic Compositionality Over a Sentiment Treebank]
 3. [Improved Semantic Representations From Tree-Structured Long Short-Term Memory Networks]

[slides]
[Lecture Notes 7]
Spotlight: [slides] [paper]

جلسه درس Mar 7 Coreference Resolution Suggested Readings:

 1. [Easy Victories and Uphill Battles in Coreference Resolution]
 2. [Deep Reinforcement Learning for Mention-Ranking Coreference Models]

[slides]

جلسه درس Mar 9 Dynamic Neural Networks for Question Answering [slides]
[Lecture Notes 8]
Spotlight: [slides] [paper]
جلسه درس Mar 14 Issues in NLP and Possible Architectures for NLP [slides]
Spotlight: [slides] [paper]
جلسه درس Mar 16 Tackling the Limits of Deep Learning for NLP [slides]
Spotlight: [slides] [paper 1] [paper 2]
پایان مهلت تمرین جهارم و شروع پروژه پایانی Mar 17 Final course project / Assignment #4 due
ارائه پروژه Mar 21 Final project poster presentations ۱۲:۱۵-۳:۱۵, Lathrop Library Second Floor
[Piazza Post on Logistics] [Facebook Event]

 

 

 


دانشگاه میشیگان + سامانه درس آنلاین کورسرا

یکی دیگر از منابع مفید برای فراگیری درس پردازش زبان طبیعی, یکی از دوره های آموزش آنلاین و رایگان پردازش زبان طبیعی در سایت رسمی کورسرا است. برای ثبتنام در این درس از آدرس ذیل اقدام نمایید.

https://www.coursera.org/learn/natural-language-processing

منابع مطالعاتی ارائه این درس:

هفته اول Week One (Introduction 1/2) ( به مدت ۱:۳۵:۳۱)

هفته دوم  Week Two (Introduction 2/2) ( به مدت ۱:۳۶:۲۶)

هفته سومWeek Three (NLP Tasks and Text Similarity) ( به مدت ۱:۴۲:۵۲)

هفته چهارم Week Four (Syntax and Parsing, Part 1) ( به مدت ۱:۴۸:۱۴)

هفته پنجم Week Five (Syntax and Parsing, Part 2) ( به مدت ۱:۵۰:۲۹)

هفته ششم Week Six (Language Modeling and Word Sense Disambiguation) ( به مدت ۱:۴۰:۳۳)

هفته هفتم Week Seven (Part of Speech Tagging and Information Extraction) ( به مدت ۱:۳۳:۲۱)

هفته هشتم Week Eight (Question Answering) ( به مدت ۱:۱۶:۵۹)

هفته نهم Week Nine (Text Summarization) ( به مدت ۱:۳۳:۵۵)

هفته دهم Week Ten (Collocations and Information Retrieval) ( به مدت ۱:۲۹:۴۰)

هفته یازدهم Week Eleven (Sentiment Analysis and Semantics) ( به مدت ۱:۰۹:۳۸)

هفته دوازدهم Week Twelve (Discourse, Machine Translation, and Generation) ( به مدت ۱:۳۰:۵۷)


دانشگاه ایلینویز

گروه پردازش زبان طبیعی دانشگاه ایلینویز یکی از گروه های فعال در این حوزه است. همچنین آنها دروس مختلفی را برای بحث پردازش زبان طبیعی ارائه کردند که در آدرس http://nlp.cs.illinois.edu مواردی از آنها مطرح شده است. در بخش https://courses.engr.illinois.edu/cs498jh/syllabus.html میتوانید یکی از دروس فعال آن را مشاهده کنید.

منابع مطالعاتی این دوره نیز به صورت ذیل است :

هفته های درسی تاریخ ارائه فصل بندی درسی موضوع جلسه درسی
۰۱ ۰۸/۲۹ ۰۱ Introduction ۱up 4up HW0 out
What is NLP? What will you learn in this class?
Required reading: Ch.1
Optional reading: Python tutorial (sec. 1-4) or Google’s Python class, Jelinek (2009), Ferrucci et al. (2010)
Links: NLTK
۰۱ ۰۸/۳۱ ۰۲ N-gram language models ۱up 4up
The most basic probabilistic models of language. Also: review of basic probability, finite state automata
Required reading: Ch. 4.1-4
Optional reading: MS, Ch. 2
۰۲ ۰۹/۰۵ ۰۳ Smoothing ۱up 4up MP1 (language modeling) out (pdf, data)
How can we predict what we haven’t seen before?
Required reading: Ch.4.1-3, 4.5-7, 4.5.9.1
Optional reading: MS, Ch. 6, Chen and Goodman (1998)
۰۲ ۰۹/۰۷ ۰۴ Evaluating language models ۱up 4up First 4th-credit hour assignment out
Perplexity, cross-entropy etc.
Required reading: 4.4, 4.10
Optional reading: M &s; S, Ch. 14.1, Brown et al. (1992b)
۰۳ ۰۹/۱۲ ۰۵ Finite-state methods for morphology ۱up 4up
How is the structure of words, and how can we model it? Finite-state transducers
Required reading: Ch.3.1-7;
Optional reading: Karttunen and Beesley ’05, Mohri (1997), the Porter stemmer, Sproat et al. (1996)
۰۳ ۰۹/۱۴ ۰۶ Part-of-speech tagging with Hidden Markov Models ۱up 4up
What are parts of speech? How many are there? Definition of HMMs
Required reading: Ch. 5.1-5
Optional reading: Merialdo (1994), Christodoulopoulos et al. (2010), Roche & Schabes (1995)
۰۴ ۰۹/۱۹ ۰۷ Algorithms for Hidden Markov Models ۱up 4up
How can we learn and apply HMMs? Viterbi, Forward, Forward-backwardf
Required reading: Ch. 6.1-5
Optional reading: MS, Ch. 9
۰۴ ۰۹/۲۱ ۰۸ Shallow parsing ۱up 4up
Chunking, sequence labeling with discriminative models
Required reading: Ch. 6.6-8
Optional reading: Sutton & McCallum (2008) (introduction to Conditional Random Fields), Berger et al. (1996), Etzioni et al. (2008) (web-scale information extraction)
۰۵ ۰۹/۲۶ ۰۹ Formal grammars for English ۱up 4up MP1 due; MP2 (tagging) out (data: data)
What is the structure of sentences, and how can we model it? Phrase-structure grammar and dependency grammar. Review of basic English grammar and context-free grammars
Required reading: Ch. 12.1-3, Ch. 12.7
Optional reading: MS, Ch. 3, Woods (2010)
۰۵ ۰۹/۲۸ ۱۰ Probabilistic context-free grammars ۱up 4up Second 4th-credit hour assignment out
How can we represent and deal with syntactic ambiguity?
Required reading: Ch. 13.1-4, Ch. 14.1
Optional reading: Chi (1999)
۰۶ ۱۰/۰۳ ۱۱ Statistical parsing with (P)CFGs ۱up 4up
Algorithms for learning and parsing with PCFGs
Required reading: Ch. 14.1-3
Optional reading: Collins’ notes, Schabes et al. (1993), Schabes & Pereira (1992), Stolcke (1995)
۰۶ ۱۰/۰۵ ۱۲ More on statistical parsing ۱up 4up
Going beyond simple PCFGs; Penn Treebank parsing
Required reading: Ch. 14.4-7, Ch. 12.4
Optional reading: Marcus et al. (1993), Collins (1997), Johnson (1998), Klein & Manning (2003), Petrov & Klein (2007), Hindle & Rooth
۰۷ ۱۰/۱۰ ۱۳ Review for Midterm ۱up 4up
۰۷ ۱۰/۱۲ ۱۴ Midterm
Good luck!
۰۸ ۱۰/۱۷ ۱۵ Shift-reduce parsing ۱up 4up MP2 due.
Deterministic parsing
Required reading: McDonald & Nivre (2007)
Optional reading: Nivre & Scholz (2004), Kubler et al. (2009), Nivre (2010), McDonald & Nivre (2011)
۰۸ ۱۰/۱۹ ۱۶ Feature structure grammars ۱up 4up
Feature structures and unification
Required reading: Ch. 15.1-4
Optional reading: Abney (1997), Miyao & Tsujii (2008)
۰۹ ۱۰/۲۴ ۱۷ Expressive Grammars ۱up 4up
Mildly context-sensitive grammars: Tree-adjoining grammar, Combinatory Categorial Grammar
Required reading: Ch. 16.1, Ch.16.3
Optional reading: Joshi and Schabes (1997), Steedman & Baldridge (2011), Schabes & Shieber, Schabes & Waters (1995), Bangalore & Joshi (1999), Hockenmaier & Steedman (2007), Clark & Curran (2007)
۰۹ ۱۰/۲۶ ۱۸ Lexical Semantics ۱up 4up
What is the meaning of a word, and how can we represent it?
Required reading: Ch. 19.1-4
Optional reading: Palmer et al. (2005), Gildea & Jurafsky (2002), Punyakanok et al. (2008)
Links: WordNet
۱۰ ۱۰/۳۱ ۱۹ Word Sense Disambiguation ۱up 4up MP3 (parsing) out (data here)
How do we guess what is meant by the plant next to the bank, and where to find it?
Required reading: Ch.20.1-5
Optional reading: Yarowsky (1995), Abney (2004)
۱۰ ۱۱/۰۲ ۲۰ Distributional Similarity ۱up 4up Third 4th-credit hour assignment out
“You shall know a word by the company it keeps” (Firth, 1957)
Required reading: Ch. 20.7
Optional reading: Schutze (1998)
۱۱ ۱۱/۰۷ ۲۱ Introduction to machine translation ۱up 4up
Why is MT difficult? Non-statistical approaches to MT (Vauquois triangle); Noisy channel model
Required reading: Ch. 25.1-4
Optional reading: Brown et al. (1990), Weaver (1949), Lopez (2008), and the MT archive
۱۱ ۱۱/۰۹ ۲۲ Word alignment ۱up 4up
The prerequisite for building a translation model
Required reading: Ch. 25.5-6
Optional reading: Brown et al. (1993)
۱۲ ۱۱/۱۴ ۲۳ Phrase-based machine translation ۱up 4up
Training and using a statistical MT system
Required reading: Ch. 25.4, 25.7-9
Optional reading: Koehn et al., Och & Ney (2004), Wu (1997) Chiang (2007)
Links: www.statmt.org
۱۲ ۱۱/۱۶ ۲۴ Topic models ۱up 4up MP3 due.
Latent Dirichlet Allocation, Bayesian vs. frequentist modeling, conjugate priors
Required reading: Blei (2012)
Optional reading: Blei et al. (2003), Blei & /Lafferty (2009), Blei (2011), Griffiths & Steyvers (2004)
۱۳ ۱۱/۲۸ ۲۵ Compositional Semantics ۱up 4up MP4 (MT) out (data),
What is the meaning of a sentence, and how can we represent it? Basic predicate logic and lambda calculus Fourth 4th-credit hour assignment out
Required reading: Ch. 17.2-3
Optional reading: Blackburn & Bos (2003)
Links: Penn Lambda Calculator
۱۳ ۱۱/۳۰ ۲۶ Reference resolution ۱up 4up
Referring expressions, anaphora resolution, coreference
Required reading: Ch. 21.3-6
Optional reading: Reiter & Belz (2012), Ng (2010)
۱۴ ۱۲/۰۵ ۲۷ Discourse cohesion and coherence ۱up 4up
What does it take for a text to “make sense”?
Required reading: Ch.21.1-2
Optional reading: Grosz et al. (1995), Poesio et al. (2004), Barzilay and Lapata (2008)
۱۴ ۱۲/۰۷ ۲۸ Envoy ۱up 4up
۱۵ ۱۲/۱۲ ۲۹ Review for final exam ۱up 4up MP4 due