نوشته‌ها

تعمیر GRUB-2 (نصب تعمیر لینوکس پس از نصب مجدد ویندوز)

امکان دارد شما لینوکس روی هاردتان نصب کرده باشید سپس به بنا به مسائلی خواستید ویندوز نصب کنید (کنار لینوکس) سپس متوجه میشوید که لینوکس دیگر بالا نمی آید و پس از ریستارت سیستم سریع روی ویندوز بالا می آید. اینجاست که مشکل شما مشکل GRUB-2 هست که بوت لینوکس تان از رویش حذف شده است. برای تعمیرش نگران نباشید کافیست طبق مراحلی که در سایت

http://howtoubuntu.org/how-to-repair-restore-reinstall-grub-2-with-a-ubuntu-live-cd

مطرح شده پیشروید. این مراحل تست شده و عملی است:

۱- ابتدا یک لینوکس روی DVD یا Flash یا … بوت کنید.( یا اگر نسخه DVD آن را دارید روی دستگاه بگذارید)

۲- به نسخه live وارد شوید سپس طبق مراحل ذکر شده در ترمینال پیشروید:

جزئیات از آدرس مذکور گرفته شده است.

به همین راحتی!  (:

Terminal Commands

Mount the partition your Ubuntu Installation is on. If you are not sure which it is, launch GParted (included in the Live CD) and find out. It is usually a EXT4 Partition. Replace the XY with the drive letter, and partition number, for example: sudo mount /dev/sda1 /mnt.

مشاهده کنید که طبق Gparted لینوکستان روی چه sd وجود دارد شماره آن را به یاد داشته باشید sdXY  به جای XY آن شماره به یاد داشته باشید و طبق آن ادامه دهید:

 

Now bind the directories that grub needs access to to detect other operating systems, like so.

 

Now we jump into that using chroot.

Now install, check, and update grub.

This time you only need to add the drive letter (usually a) to replace X, for example: grub-install /dev/sda, grub-install –recheck /dev/sda.

grub-install /dev/sdX grub-install --recheck /dev/sdX

Now grub is back, all that is left is to exit the chrooted system and unmount everything.

Shut down and turn your computer back on, and you will be met with the default Grub2 screen.

You may want to update grub or re-install burg however you like it.